VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1309/VPCP-TCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia (Công văn số 53/KHXH ngày 20 tháng 1 năm 2003) Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Hoan nghênh Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Viện Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia chủ động tổ chức nghiên cứu về sự sẵn sàng và chuẩn bị của Việt Nam trong việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

- Đề nghị lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tích cực tham gia Diễn đàn nhằm đẩy mạnh việc chuẩn bị cho việc nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CP
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Quốc Huy