NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13092/NHNN-KTTC
V/v: Đính chính Công văn số 12409/NHNN-KTTC ngày 23/11/2007

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Ngày 23/11/2007, Ngân hàng Nhànước Việt Nam (NHNN) có Công văn số 12409/NHNN-KTTC về việcHướng dẫn nghiệpvụ mua sắm tài sản cố định dưới hình thức trao đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơsở. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, in ấn (tại mục II- Về hạch toánkế toán mua sắm TSCĐ dưới hình thức trao đổi) đã ghi sai số hiệu tài khoản thunhập và tài khoản chi phí, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chínhlại nội dung Công văn số 12409/NHNN-KTTC như sau:

Tại mục II- Về hạch toán kế toánmua sắm TSCĐ dưới hình thức trao đổi:

Thay thế toàn bộ số hiệu các tàikhoản:

89009 - Chi khác”bằng “89109- Chi khác”;

79009- Thu khác”bằng “79109- Thu khác”;

Ngân hàng Nhà nước Việt Namthông báo để các đơn vị biết và đính chính./.

Nơi nhận:
- Như trên (NHNN chi nhánh tỉnh, tp sao gửi, chỉ đạo các QTDCS trên địa bàn t/hiện)
- Vụ TDHT (để biết);

TL. THỐNG ĐỐC
KT/ VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hương