Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 131/2002/KHXX
NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT VIỆC XIN THAY ĐỔI NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai

Sau khi nghiên cứuCông văn số 65/DS ngày 14-5-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, Toà án nhândân tối cao có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Điều 14 Pháp lệnh Thủ tục giảiquyết các vụ án dân sự, trong trường hợp bị đơn không có nơi cư trú ở Việt Nam,thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi cư trú cuối cùng của bị đơn ở Việt Namgiải quyết. Theo nội dung Công văn của quý Toà, thì chị Nguyễn Thị Hồng Diễmtrước khi xuất cảnh sang Pháp định cư đã cư trú ở Bình Định; do đó, trongtrường hợp này Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án xin thay đổi việc nuôi consau khi ly hôn giữa anh Hạnh và chị Diễm là Toà án nhân dân tỉnh Bình Định nơicư trú cuối cùng của chị Diễm ở Việt Nam.

Bởi vậy, nếu quý Toà chưa thụ lý vụ án về việc anh Võ DuyHạnh yêu cáu thay đổi việc nuôi con sau khi ly hôn thì quý Toà cần giải thích,hướng dẫn cho anh Hạnh nộp đơn yêu cầu thay đổi việc nuôi con tại Toà án nhândân tỉnh Bình Định; nếu quý Toà đã thụ lý vụ án, thì căn cứ vào quy định tạiĐiều 15 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự quý Toà cần chuyển vụ áncho Toà án nhân dân tỉnh Bình Định để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền vàthông báo cho anh Hạnh biết.

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toàtham khảo trong việc giải quyết vụ án ở địa phương.