BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 131/BGTVT-PCLB &TKCN
V/v: Báo cáo sơ kết giai đoạn I về triển khai QĐ 137/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Phúc đáp công văn số 4188/BTTTT-VT ngày 22/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT)về việc báo cáo sơ kết công tác triển khai Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg BộGiao thông vận tải báo cáo như sau:

Căn cứ vào Quyết định số137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề ántổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển, Bộ Giao thôngvận tải (Bộ GTVT) có 02 dự án thành phần gồm: Dự án Nâng cấp và hoàn thiện hạtầng kỹ thuật hệ thống các Đài thông tin duyên hải và Dự án Xây dựng Trung tâmquản lý tàu, thuyền vận tải và cơ sở dữ liệu tàu, thuyền vận tải.

Đối với dự án Xây dựng trung tâmquản lý tàu, thuyền vận tải và CSDL tàu, thuyền vận tải”

Đây là dự án triển khai nhằm xâydựng CSDL quốc gia về tàu thuyền vận tải. Tích hợp các hệ thống quản lý tàuthuyền hiện có thành một hệ thống thông tin thống nhất, đồng thời xây dựng hạtầng mạng cho phép các đơn vị liên quan cập nhật, tra cứu chia sẻ dữ liệu.

Ngày 29/02/2008, Bộ trưởng BộGiao thông vận tải đã có quyết định số 507/QĐ-BGTVT về việc cho phép tiến hànhchuẩn bị đầu tư lập dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm quản lý tàu, thuyền vận tảivà cơ sở dữ liệu tàu thuyền vận tải. Bộ GTVT đã giao Cục Hàng hải VN làm chủđầu tư.

Hiện nay, Ban quản lý dự án(PMU-GMDSS) đã tiến hành các thủ tục tổ chức đấu thầu và lựa chọn tư vấn lập dựán đầu tư. Dự kiến trong quý I năm 2009 sẽ hoàn thành việc lập dự án đầu tư.

Đối với dự án “Nâng cấp và hoànthiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống các Đài thông tin duyên hải”

Hệ thống các đài Thông tin Duyênhải (TTDH) Việt nam bao gồm 32 đài TTDH được đầu tư, xây dựng theo Quyết địnhsố 597/TTg ngày 30/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ, tổng mức đầu tư là 34 triệuđô la Mỹ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và 48,4 tỷ đồng vốn đối ứngtrong nước. Dự án có cấu hình kỹ thuật đáp ứng theo tiêu chuẩn Hệ thống thôngtin An toàn và Cấp cứu Hàng hải Toàn cầu (GMDSS) của Tổ chức Hàng hải quốc tế(IMO). Hệ thống đài theo dự án bao gồm 2 phần: phía Bắc (từ Móng Cái đến ĐàNẵng, được đầu tư xây dựng từ năm 1997 và hoàn thành, đưa vào họat động năm2001) và phía Nam (từ Quảng Ngãi đến Hà Tiên, được đầu tư xây dựng từ năm 2000và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm 2005) do Công ty Thông tin Điện tử Hànghải Việt Nam (VISHIPEL) quản lý và khai thác. Hệ thống đài của dự án TTDH đãđáp ứng mục tiêu ban đầu đề ra là trực canh thông tin cấp cứu, khẩn cấp và antoàn đối với các phương tiện vận tải, hành khách hành trình trên tuyến hàng hảinội địa và quốc tế.

Hệ thống các đài TTDH Việt Namđóng một vai trò quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và đảmbảo thông tin liên lạc thông suốt cho các phương tiện hoạt động trên biển như:Duy trì trực canh 24/24 giờ trên các tần số cấp cứu quốc gia và quốc tế theoGMDSS; Xử lý kịp thời các báo động cấp cứu thu nhận được và phối hợp với các tổchức liên quan; Phát các bản tin an toàn hàng hải (MSI) gồm: cảnh báo hành hải,thông báo khí tượng, dự báo thời tiết,... cho các phương tiện hoạt động trênbiển; Cung cấp thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, phối hợp tìm kiếmcứu nạn (TKCN) giữa các tổ chức TKCN và các phương tiện TKCN, phương tiện bịnạn. Không những thế, hệ thống đài TTDH còn đóng vai trò thông tin huyết mạchtrong công tác phối hợp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, là một thành phầnquan trọng trong quá trình tổ chức thông tin phòng chống thiên tai và đã đượcChính phủ giao nhiệm vụ tại Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèmtheo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 và Quy chế Phòng, chống độngđất, sóng thần ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/05/2007của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Phát triển hệ thống cácđài thông tin duyên hải Việt Nam đã hoàn chỉnh, đã đưa vào sử dụng và khai tháchiêu quả như đã nói ở trên, nhưng việc thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tưchưa xong (đã quyết toán xong giai đoạn1), nên Bộ GTVT chưa cho phép thực hiệnngay dự án Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống các đài Thông tinDuyên hải.

Tuy nhiên, Để phát huy hơn nữahiệu quả của dự án TTDH, Cục Hàng hải Việt Nam đang đề xuất nghiên cứu hoànthiện dự án này để phát huy tối đa hiệu quả của dự án “Nâng cấp và hoàn thiệnhạ tầng kỹ thuật hệ thống các đài Thông tin Duyên hải”, nằm trong tổng thể quyhoạch tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển củaquốc gia (do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì) đã được Thủ tướng Chính phủchấp thuận tại Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007. Đây là dự án đượctriển khai nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thông tin duyên hải, kếtnối thông tin với mạng lưới viễn thông quốc gia phục vụ đa ngành nghề trongcông tác thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai trên biểnthông qua việc đầu tư các hạng mục, cụ thể như sau:

- Thiết lập các tuyến kết nốiđến các cơ quan chuyên ngành: Các tuyến kết nối thông tin từ Hệ thống các đàiTTDH đến Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìmkiếm Cứu nạn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và Tìm kiếmcứu nạn Bộ GTVT và đến Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải để trao đổi các nghiệpvụ thông tin.

- Thiết lập tuyến kết nối dựphòng cho các tuyến kết nối giữa các Trạm thu, Trạm phát và Trung tâm điềukhiển: để đảm bảo tính dự phòng và tăng khả năng sẵn sàng của hệ thống.

- Tách các vị trí thu phát chocác đài loại III và nâng công suất phát xạ cho đài TTDH Đà Nẵng: để đáp ứng nhucầu mở rộng dung lượng thông tin theo nhu cầu phát triển của thực tế.

Dự kiến trong năm 2009 sẻ làmcông tác chuẩn bị để triển khai dự án.

Bộ Giao thông vận tải rất mongđược sự quan tâm và phối hợp triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
- Vụ KHĐT;
- Cục HHVN;
- Cty Thông tin điện tử HHVN;
- Trung tâm PH TKCN HHVN;
- Lưu VT, PCLB&TKCN (Bình 5b).

KT. BỘ TRƯỎNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ