BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 131/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng côngnghiệp

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 173/CV ngày 25/7/2010 củaCông ty cổ phần Xây dựng công nghiệp về áp dụng định mức dự toán xây dựng côngtrình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thôngtư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng công trình do Bộ Xâydựng công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công tác vận chuyển đất sau khi khoan cọc nhồi, chủđầu tư căn cứ vào loại đất vận chuyển (sỏi, cát, bùn, bùn để khô...) và bảngphân cấp đất của Định mức dự toán xây dựng công trình, xem xét quyết định việcáp dụng cấp đất đá vận chuyển.

Đối với các công tác thi công tầng hầm, thép hình làm biệnpháp thi công, phương pháp thi công top-down hoặc somi top-down (nêu tại vănbản số 173/CV ), trường hợp áp dụng định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bốkhông phù hợp thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phươngpháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số04/2010/TT-BXD tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưngchưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của côngtrình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bốhoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trìnhkhác để áp dụng cho công trình. Trường hợp sử dụng các định mức này để lập đơngiá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hìnhthức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét,quyết định.

Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp căn cứ ý kiến nêu trênđể thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh