BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/BXD-KTXD
V/v: phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty CP ĐT & XDGT PhươngThành (PHUONG THANH TRANCOSIN)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 38/KHKT ngày 01/6/2012 của Côngty CP ĐT & XDGT Phương Thành (PHUONG THANH TRANCOSIN) đề nghị hướng dẫn xácđịnh tỷ trọng các yếu tố chi phí để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nộidung hợp đồng xây dựng đã ký giữa các bên và phù hợp với các quy định của phápluật theo từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 38/KHKT, Hợp đồng kinh tế số 96/HĐXD giữa Ban quản lý dự án 7 và Công ty CP ĐT & XDGT Phương Thành(PHUONG THANH TRANCOSIN) được ký ngày 17/6/2009 trước ngày có hiệu lực Nghịđịnh số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt độngxây dựng. Thời điểm đó, các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đượcthực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Dođó, đối với trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phươngpháp hệ số điều chỉnh (hay công thức điều chỉnh giá, Pn), thì việcxác định hệ số này thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số06/2007/TT-BXD; việc chuyển tiếp áp dụng các quy định về hợp đồng trong hoạt độngxây dựng sang thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP được quyđịnh tại khoản 1 Điều 52 Nghị định này.

Theo đó, các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng về hệsố cố định a và tỷ trọng của các yếu tố chi phí (b, c, d, ...). Để xác định hệsố cố định và tỷ trọng của các yếu tố trong đơn giá thì các bên phải căn cứ vàocơ cấu đơn giá, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng có liên quan; đây là tỷtrọng của các yếu tố chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, ... trực tiếptrong cơ cấu đơn giá.

Công ty CP ĐT & XDGT Phương Thành (PHUONG THANHTRANCOSIN) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh