TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 131/CCTTHC
V/v tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại các đơn vị thống kê điểm

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Tổ công tác thực hiện Đề án30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hướng dẫn việc triển khai thốngkê điểm theo quy định tại Công văn 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008, Tổcông tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghịTổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương triển khai việc thống kê điểm như sau:

1. Việc chọn đơn vị cấp huyện, đơnvị cấp xã để thống kê điểm phải dựa trên các yếu tố về dân số, diện tích và cácyếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của địaphương.

2. Các huyện, xã được lựa chọn thựchiện thống kê điểm chịu trách nhiệm thống kê thủ tục hành chính đang được thựchiện tại địa phương mình theo đúng hướng dẫn kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh phải cử cán bộ xuống cùng với các huyện, xã được chọntiến hành thống kê điểm để hướng dẫn, đôn đốc và cùng thực hiện việc thống kê.

3. Sau khi nhận được các Biểu mẫu1 từ các huyện, xã được giao nhiệm vụ thống kê điểm, Tổ công tác của Ủy ban nhândân cấp tỉnh sẽ kiểm tra chất lượng các Biểu mẫu 1 theo đúng hướng dẫn tại Côngvăn số 88/CCTTHC . Nếu Biểu mẫu nào không được điền theo đúng hướng dẫn kèm theoCông văn 126/CCTTHC , Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấptỉnh gửi trả lại và yêu cầu hoàn thiện.

4. Sau khi đã nhận được các Biểumẫu 1 đã được điền đầy đủ và chính xác, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy bannhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, tổng hợp loại bỏ các thủ tục hành chính trùng nhautại các huyện, xã được chọn thống kê điểm để tổng hợp thành Bộ thủ tục hànhchính chuẩn hiện đang được thực hiện tại các huyện, xã thống kê điểm (bao gồmDanh sách thủ tục hành chính và Biểu mẫu 1 đã được điền đầy đủ).

5. Tổ công tác thực hiện Đề án 30của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ gửi Bộ thủ tục hành chính chuẩn nói trên cùngvới các tài liệu liên quan đính kèm theo Biểu mẫu 1 tới tất cả các huyện, xãcòn lại trên địa bàn địa phương.

Các huyện, xã này có trách nhiệmkiểm tra, đối chiếu nội dung các thủ tục hành chính đang thực hiện tại địa phươngmình với Bộ thủ tục hành chính chuẩn và các tài liệu đính kèm. Kết quả đốichiếu phải được lập thành văn bản và gửi lên cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm các nội dung sau:

a, Danh sách các thủ tục hành chínhhiện đang được huyện, xã thực hiện giống hoàn toàn với thủ tục hành chính trongBộ thủ tục hành chính chuẩn.

b, Danh sách các thủ tục hành chínhhiện đang được huyện, xã thực hiện có tên gọi giống nhưng có nội dung khác vớicác thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chuẩn (Căn cứ trên cơ sở nộidung Biểu mẫu 1).

c, Danh sách các thủ tục hành chínhhiện đang được huyện, xã thực hiện nhưng không có trong Bộ thủ tục hành chínhchuẩn.

Đối với các thủ tục hành chính đượcliệt kê thuộc các trường hợp nêu tại các điểm b và c, các huyện, xã phải điềnBiểu mẫu 1 cho từng thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 126/CCTTHC và đính kèm đầy đủ các văn bản, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính có liênquan.

6. Sau khi nhận được kết quả đốichiếu của các huyện, xã còn lại, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhândân cấp tỉnh tiến hành kiểm tra chất lượng các Biểu mẫu 1 của những thủ tục hànhchính nêu tại điểm b và c theo đúng quy trình thống kê. Tổ công tác thực hiện Đềán 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm nhập toàn bộ các thủ tục hànhchính đã được thống kê tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã vào phần mềm máy xénthủ tục hành chính.

Đề nghị các Tổ công tác thực hiệnĐề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Tổcông tác chuyên trách./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN (để b/c); TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan