BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 131/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2033/HQĐN-NV ngày02.10.2008 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc về việc áp mã số thuế chitiết, linh kiện nhập khẩu lắp ráp ti vi màu của công ty Điện và điện tử TCLViệt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2 mục I phần B Thông tư 85/TT-BTCngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hoá thì mặt hàngcơ khí, điện, điện tử nhập khẩu ở dạng các chi tiết, linh kiện rời không đồngbộ (nhập không đầy đủ các chi tiết rời của một sản phẩm) được phân loại theotừng nhóm/phân nhóm/mã số và mức thuế suất quy định cho từng chi tiết, linhkiện.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra lại hồ sơ, hàng hoáthực tế nhập khẩu để xác định mã số, thuế suất đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Đồng Nai biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn