HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/TĐKT
V/v thông báo tránh lợi dụng danh nghĩa Hội đồng TĐKTTW để quyên góp tiền

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Hội đồng TĐKT các Bộ, ngành và tổng công ty 91,
Hội đồng TĐKT các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương nhận được một số thông tin cho biết, đã có hiện tượng lợi dụng danh nghĩa của Hội đồng TĐKT Trung ương và chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của Hội đồng TĐKT Trung ương, để đi vận động, quyên góp tiền xuất bản sách và các hình thức tuyên truyền khác. Đến nay, báo chí lại tiếp tục đưa tin về vụ việc lừa đảo trên.

Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đề nghị Hội đồng TĐKT các cấp:

1. Thông báo đến tất cả các cơ sở trên địa bàn biết: Hội đồng TĐKT Trung ương và Viện TĐKT nhà nước không có đủ trương đề nghị của doanh nghiệp và các cơ quan tài trợ kinh phí để làm sạch và các tài liệu cũng như các hình thức tuyên truyền khác. Các trường hợp đến cơ quan đơn vị liên hệ công tác có liên quan đến Hội đồng TĐKT Trung ương và Viện TĐKT Nhà nước đều phải xuất trình giấy giới thiệu và phải có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành.

2. Khi có các hiện tượng khả nghi, đề nghị các đồng chí giữ lại các giấy tời có liên quan và ghi nhận hình ảnh để cung cấp tư liệu cho các cơ quan pháp luật xử lý.

Nhận được thông báo này đề nghị Hội đồng TĐKT các cấp triển khai và thông tin kịp thời những vấn đề cần thiết về Hội đồng TĐKT Trung ương.

Điện thoại liên hệ: 08044086- 08042550- 0903427355

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TRUNG ƯƠNG
TỔNG THƯ KÝ- THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG
Cao Kim Hường