TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/TXNK-DTTH
V/v hoàn thuế XK dầu thô

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 9695/TCKT ngày 28/12/2012 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) về việc hoànthuế và giãn thời hạn nộp thuế xuất khẩu trong quý I. Về vấn đề này, Cục ThuếXNK có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 9695/TCKT nêu trên của PVOIL thì tổng số thuế còn tồn đọng trong năm 2012 chưa được hoàntrị giá: 182.436.686.371 đồng. (chi tiết theo công văn đính kèm). Đồng thờiPVOIL xin giãn thời hạn nộp thuế Quý I trị giá khoảng 616 tỷ đồng (với số thuếnhập khẩu trị giá 108 tỷ đồng và 508 tỷ đồng thuế xuất khẩu) tương ứng với sốtiền đã nộp trước hạn trong tháng 12. Để có cơ sở trả lời PVOIL đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo cụ thể nội dung vụ việc, vướng mắc và đề xuấthướng xử lý đối với số tiền hoàn thuế và số xin giãn thời hạn nộp thuế của PVOILnêu trên.

Báo cáo nội dung trên đề nghị gửiCục Thuế XNK trước ngày 20/01/2013.

Cục Thuế XNK thông báo để đơn vịbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Tổng công ty Dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, DTTH (3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng