BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------------
V/v: Nhập dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh Người có công trên hệ thống TABMIS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống trung tâm quản lý Ngân sách - Kho bạc (TABMIS) đến các Bộ, cơ quan Trung ương (Đơn vị dự toán cấp 1), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện việc nhập dữ liệu dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh ưu đãi Người có công) năm 2012 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố lên hệ thống.
Tuy nhiên, việc nhập dự toán của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công và phần kinh phí trợ cấp ưu đãi Người có công chi tại Văn phòng Sở) chưa được hướng dẫn nên các địa phương thực hiện khác nhau. Theo phản ánh của một số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Hải Phòng, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc…) thì hiện nay Kho bạc Nhà nước tỉnh không nhập dự toán do Sở phân bổ cho các Phòng huyện và tạm thời dừng thanh toán các khoản kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công cho các đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện nhập dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Sở thì mới cho phép rút dự toán kinh phí thực hiện chính sách của Pháp lệnh ưu đãi Người có công.
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộichỉ thực hiện phân bổ, giao dự toán thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng đến các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở. Vì vậy, việc giao, điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc Sở thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày 14/3/2012, Bộ Tài chính chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về việc tiếp tục triển khai chương trình TABMIS, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã kiến nghị về việc không thể nhập dự toán đến đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đối với kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công và đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Ban quản lý dự án TABMIS hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nhập dự toán lên hệ thống TABMIS để thực hiện việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 theo đúng quy định về phân cấp quản lý ngân sách, đảm bảo kịp thời trong điều hành dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công đối với hơn 700 đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 63 tỉnh, thành phố.
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên; thanh toán các khoản kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước về việc cấp phát kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công theo quy định, tránh việc chậm trễ kinh phí thực hiện chính sách, chế độ của đối tượng; đồng thời hướng dẫn Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nhập dự toán của các đơn vị sử dụng kinh phí Người có công trực thuộc Sở lên hệ thống TABMIS.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- KBNN TW;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố;
- KBNN các tỉnh, thành phố;
- Cục NCC;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?