ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1310/UBDT-KHTC
V/v thực hiện thủ tục hành chính, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cácđơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH1 3 ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và các yêu cầu về cải cách hành chính, Ủy ban Dân tộc yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện quy trình trình thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm:

1. Lập, trình thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án.

2. Lập, trình thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư.

3. Lập, trình thẩm địnhphê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

4. Lập, trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(Nội dung chi tiết kèmtheo)

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệvới Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, sửa đổi phùhợp với thực tế.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

QUY TRÌNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÌNH, THẨM ĐỊNHPHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(kèm theo văn bản số 1310/UBDT-KHTC ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÌNH, THẨM ĐỊNHPHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PHẦN 1

Mục A. THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦUTƯ DỰ ÁN

1.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2. Giao nhận, kiểm tra hồ sơ

Bước 3. Tổ chức thẩm định

Bước 4. Trình phê duyệt

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm định và phê duyệt chủtrương đầu tư

1.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

1.2.1. Thành phần hồ sơ

1.2.2. Số lượng hồ sơ

1.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 1.1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Mẫu số 1.2. Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầutư

Mẫu số 1.3. Biên bản giao nhận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư dự án

Mẫu số 1.4. Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầutư của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Mẫu số 1.5. Văn bản gửi Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị thẩm định nguồn vốn và kế hoạch vốnthực hiện dự án

Mẫu số 1.6. Tờ trìnhphê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Mẫu số 1.7. Dự thảo Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trươngđầu tư dự án

MỤC B. THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2. Giao nhận, kiểm trahồ sơ

Bước 3. Tổ chức thẩm định

Bước 4. Trình phê duyệt

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

2.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

2.2.1. Thành phần hồ sơ

2.2.2. Số lượng hồ sơ

2.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 2.1. Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt dự án đầutư

Mẫu số 2.2. Biên bản giao nhận hồ sơ thẩm định dự án đầu tư

Mẫu số 2.3. Báo cáo thẩm định dự án đầu tư của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Mẫu số 2.4. Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, thực hiện điềuchính dự án đầu tư

Mẫu số 2.5. Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

PHẦN 2

THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬTĐẦU TƯ XÂY DỰNG

3.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2. Giao nhận, kiểm trahồ sơ

Bước 3. Tổ chức thẩm định

Bước 4. Trình phê duyệt

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm định và phê duyệt Báo cáoKinh tế kỹ thuật

3.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

3.2.1. Thành phần hồ sơ

3.2.2. Số lượng hồ sơ

3.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 3.1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư

Mẫu số 3.2. Văn bản chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư

Mẫu số 3.3. Biên bản giao nhận hồ sơ thẩm định báo cáo kinhtế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu số 3.4. Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt báo cáokinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu số 3.5. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dựtoán của chủ đầu tư

Mẫu số 3.6. Báo cáo thẩm địnhbáo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng củaVụ Kế hoạch - Tài chính

Mẫu số 3.7. Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, thực hiện điềuchỉnh báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xâydựng

Mẫu số 3.8. Dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹthuật đầu tư xây dựng

PHẦN 3

THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀTHẦU

4.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2. Giao nhận, kiểm tra hồ sơ

Bước 3. Tổ chức thẩm định

Bước 4. Trình phê duyệt

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

4.2.1. Thành phần hồ sơ

4.2.2. Số lượng hồ sơ

4.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 4.1. Tờ trình thẩm định, đề nghị phê duyệt kế hoạch lựachọn nhà thầu

Mẫu số 4.2. Biên bản giao nhận tài liệu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu số 4.3. Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu số 4.4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Vụ Kế hoạch- Tài chính

Mẫu số 4.5. Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọnnhà thầu

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN TRÌNH, THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆTDỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PHẦN 1

Mục A. THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀPHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị có chủ trương, kế hoạch đầu tư theo quy hoạch phát triển chuẩn bị, lập Hồ sơ báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư dự án (theo mẫu 1.1) và lập tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư dự án (theo mẫu 1.2), gửi đến Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bước 2. Giao nhận, kiểm tra hồ sơ.

Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư nộp hồ sơ tại Vụ Kế hoạch - Tài chính. Chuyên viên của Vụ tiếp nhận, lập biên bản giaonhận hồ sơ (theo mẫu 1.3), hai bên cùng kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.Trường hợp thành phần, nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo danh mục (theo mẫu 1.3)thì trả lại; nếu thành phần, nội dung hồ sơ đầy đủ thì Vụ sẽ tiếp nhận và vào sổvăn thư, trình lãnh đạo Vụ phân công giao việc.

Trong quá trình kiểm tra,trường hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính cần lấyý kiến các đơn vị liên quan, Vụ Kế hoạch- Tài chính sẽ có công văn xin ý kiến, đồng gửi cho đơn vị đề xuất đầu tưdự án để theo dõi, thời gian xin ý kiến 05 ngày. Quá thời hạn trả lời theo quy định mà các đơn vị liên quan cn hỏi ý kiến không có văn bản hồiđáp thì xem như đồng thuận.

Bước 3. Tổ chức thẩm định.

Vụ Kế hoạch - Tàichính thực hiện thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án và lập Báo cáo thẩm địnhbáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Lãnh đạo Ủy ban (theo mẫu 1.4) vàchuẩn bị văn bản trình lãnh đạo Ủy ban gửi Bộ Kếhoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét cân đối vốn (theo mẫu 1.5).

Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ cáctài liệu, hồ sơ hợp lệ.

Bước 4. Trình phê duyệt

Sau khi có văn bản chấp thuận về nguồn vốn và kế hoạch vốn củaBộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính. Vụ Kế hoạch- Tài chính sẽ lập tờ trình (theo mẫu 1.6) và dự thảo quyết định trình Lãnh đạoỦy ban phê duyệt chủ trương đầu tư (theomẫu 1.7).

Thời gian Vụ Kế hoạch- Tài chính thụ lý công việc, trình lãnh đạo Ủyban: 03 ngày làm việc.

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm địnhvà phê duyệt chủ trương đầu tư

Công văn 1310/UBDT-KHTC 2014 thủ tục trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ.

1.2.1. Thành phần hồ sơ

Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư.

- Quy hoạch phát triển của đơn vị liên quan đến đề xuất chủtrương đầu tư dự án.

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

1.2.2. Số lượng hồ sơ

Số lượng gồm: 02 bộ (01 bộ lưu tại Vụ Kế hoạch - Tài Chính: 01 bộ trình Lãnh đạo Ủy ban, Lưu trữ)

1.3. CÁC VĂN BN MẪU

Mẫu số 1.1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày tháng năm …….

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Tên Dự án.

2. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư.

3. Sự cần thiết đầu tư.

- Đánh giá về hiện trạng,nhu cầu.

- Phân tích đánh giá vị trí, vai trò của Dự án đối với sựphát triển kinh tế - xã hội, ngành...

- Đánh giá tính cấp thiết phải đầu tư dự án.

4. Địa điểm đầu tư.

Thuyết minh hiện trạng địa điểmđầu tư.

5. Sự phù hợp với quyhoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Sự phù hợp với quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành.

6. Mục tiêu đầu tư, quy mô và nội dung đầu tư.

- Mục tiêu đầu tư.

- Quy mô đầu tư (Luậngiải chitiết về việc xác định quy mô đầutư).

- Nội dung đầu tư chủyếu (nêu rõ những hạng mục đầu tư chủ yếu dự kiến sẽ đầu tư).

- Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năngcân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác đểthực hiện dự án:

- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điềukiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảođảm đầu tư tập trung, có hiệu quả;

- Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội;xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội;

7. Nội dung công tác sẽ thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

7.1. Các nội dung công việc cần thực hiện trong giai đoạnchuẩn bị đầu tư.

- Khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu, thỏa thuận với các cơ quan liên quan... phục vụlập dự án đầu tư.

- Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất...)

- Lập dự án đầu tư / hoặc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngcông trình

- Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môitrường (nếu cần).

- Trình thẩm định, đề nghị phê duyệt dự án đầu tư hoặc báocáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- Những nội dung chuẩn bị đầutư khác (nếu có).

7.2. Kinh phí chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn chuẩn bị đầu tư:

- Kinh phí chuẩn bị đầu tư:(Kinh phí chuẩn bị đầu tư được tínhtoán trên cơ sở các định mức, đơn giá và tỷ lệ theo quy định hiện hành).

- Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư.

7.3. Thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tưdự án:

- Tiến độ triển khai chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư,...

- Thời gian chuẩn bị đầu tư(Ghi rõ thời gian bắt đầu, trình dự án đầu tưvà kết thúc công tác chuẩn bị đầu tư)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

(Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu kèm theo trong hồ sơ đề xuất cho phép thực hiện chuẩnbị đầu tư gồm:

1. Các biểu tính toán sơ bộ về khối lượng công việc và sơ bộ tính toán tổng mức đầu tư, chi phí chuẩnbị đầu tư,...

2. Các tài liệu liên quan về quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng (baogồm cả văn bản phê duyệt quy hoạch, sơ đồ hoặc trích lục bản đồ vị trí, tài liệuhoặc văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ quy hoạch...).

3. Các tài liệu, văn bản liên quan khác (nếu có)

Mẫu số 1.2. Tờ trình thẩm địnhbáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/TTr-……

………, ngày tháng năm …….

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư

(Tên dự án)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Căn cứ...

Căn cứ Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công; LuậtXây dựng;

Căn cứ ….. (các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

... (Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án).... trình Lãnh đạo Ủy ban, Vụ Kế hoạch - Tài chính, thẩm định báo cáo đề xuấtchủ trương đầu tư, cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án…. (tên dự án)....theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Cơ quan quản lý, sử dụng, khai thác sản phẩm, công trìnhsau khi đầu tư:

4. Địa điểm đầu tư: (thuyết minh hiện trạng địa điểm đầu tư)

5. Sự cần thiết phải đầu tư:

6. Mục tiêu đầu tư:

7. Quy mô đầu tư: (phân tích và nêu rõ nội dung, quy mô đầu tư dự kiến)

8. Hình thức đầu tư:

9. Tổng mức đầu tư (ước tính): (trong đó có ước chi phí bồi thường,hỗ trợ, tái định cư nếu có)

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Nội dung công tác chuẩnbị đầu tư:

12. Kinh phí chuẩn bị đầu tư:

13. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: (Bắt đầu và kếtthúc).

(Chi tiết có thuyết minh Đề cương và khái toán công tác chuẩn bị đầu tư kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Vụ Kế hoạch- Tài chính xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Ủyban phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án ……… (tên dựán) ……./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo (Các tài liệu liên quan về quy hoạch pháttriển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng)……………

Mẫu số 1.3. Biên bản giao nhận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTC

………, ngày tháng năm …….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Thời gian: ………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (BÊNGIAO)

Họ và tên:

2. ĐẠI DIỆN VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Bên nhận)

Họ và tên:

Hai bên cùng kiểm tratài liệu thẩm định báo cáo đề xuất chủtrương đầu tư dự án

- Tên dự án:

TT

Danh mục hồ sơ

Có

Không

Số lượng

Bảnchính

Bảnchụp

1.

Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

2.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầy đủ các nội dung theo quy định.

3.

Quy hoạch phát triển liên quan đến đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Hai bên thống nhất:

- Tài liệu liệu thẩm địnhbáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Đầy đủ theo quy định, Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ sơ để thẩm định

Hồ sơ không đầy đủ danh mục/ nội dung theo quy định

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hướng dẫn, trả lại toàn bộ hồ sơ

Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã nhận lại đầy đủ hồ sơ

Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hẹn thời gian hoàn chỉnh và nộp lại sau: ngày

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Mẫu số 1.4.Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Vụ Kế hoạch - Tàichính.

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ K HOẠCH - TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

………., ngày tháng năm ……

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNGĐẦU TƯ DỰ ÁN

Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

1. Căn cứ pháp lý thực hiện thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án:

2. Danh mục các tài liệu thẩm định:

Sau khi thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo kết quả thẩm địnhbáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tưdự án) như sau:

3. Thông tin chung

- Tên Dự án.

- Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư.

- Nhóm, Loại, cấp dự án/ công trình

- Quy mô đầu tư.

- Địa điểm đầu tư.

- Dự kiến tổng mức đầutư của dự án...

5. Kết quả thẩm định

- Tính cấp thiết phải đầu tưdự án

- Mục tiêu đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triểnkinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành.

- Tổng mức đầu tư; Nguồn vốn; Thời gian thực hiện dự án

- Các nội dung công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bịđầu tư; Chi phí và nguồn vốn; thời gian thực hiện cho chuẩn bị đầu tư.

6. Kết luận:

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (cho phép thực hiệnchuẩn bị đầu tư Dự án) đảm bảo hay không đảm bảo điều kiện để gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính để thẩm định thẩmđịnh nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, triển khai các công việc tiếp theo.

- Những lưu ý, yêu cầu (nếu có)


Nơi nhận:
- Như trên,
- Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư
- Lưu:...

VỤ TRƯỞNG

Mẫu số 1.5. Văn bản gửi Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị thẩm định nguồn vốn và kế hoạch vốn thực hiện dựán.

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./UBDT-KHTC.
V/v thẩm định nguồn vốn và kế hoạch vốn thực hiện dự án

………, ngày tháng năm …….

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính

Căn cứ...

Căn cứ Luật Đầu tưcông; Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công; LuậtXây dựng;

Căn cứ ……. (các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và kế hoạch vốn dự án…..(tên dự án)...., có những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Cơ quan quản lý, sử dụng, khai thác sản phẩm, công trình sau khi đầu tư:

4. Địa điểm đầu tư:

5. Mục tiêu đầu tư:

6. Quy mô đầu tư:

7. Hình thức đầu tư:

8. Tổng mức đầu tư (ước tính):

9. Nguồn vốn đầu tư:

10. Nội dung công tác chuẩnbị đầu tư:

11. Kinh phí chuẩn bị đầu tư:

12. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: (Bắt đầu và kếtthúc).

(có thuyết minh Đề cương và khái toán công tác chuẩn bị đầutư kèm theo)

Đề nghị Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính có văn bản để Ủy ban Dân tộc có cơ sở phê duyệt báo cáo đềxuất chủ trương đầu tư, cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….. (tên dự án)...., theo quy định hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ỦY BAN DÂN TỘC

Hồ sơ liên quan kèm theo

Mẫu số 1.6. Tờ trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

………., ngày tháng năm ….

TỜ TRÌNH

Phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Căn cứ...

Căn cứ Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công; Luật Xây dựng;

Căn cứ ……… (các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

Căn cứ Công văn thẩm định thẩm định nguồn vốn và khả năngcân đối vốn của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính kèm theo hồ sơ báo cáo đề xuấtchủ trương đầu tư dự án (cho phép thực hiệnchuẩn bị đầu tư dự án) và các hồ sơ liên quan kèm theo;

Vụ Kế hoạch - Tài chính kính trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dựán (chuẩn bị đầu tư dự án)...(tên dự án)..., nội dung như sau:

- Tên dự án.

- Cơ quan quản lý, sử dụngsau đầu tư.

- Nhóm, Loại, cấp dự án/ công trình.

- Quy mô đầu tư.

- Địa điểm đầu tư.

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án...

- Tổng mức đầu tư; Nguồn vốn; Thời gian thực hiện dự án

- Công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Chiphí và nguồn vốn; thời gian thực hiện cho chuẩn bị đầu tư.


Nơi nhận:
- Như trên,
- Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư (p/h)
- Lưu Vụ KHTC

VỤ TRƯỞNG

Mu số 1.7. Dự thảo Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-UBDT

……., ngày tháng năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ...

Căn cứ Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng:

Căn cứ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công; LuậtXây dựng;

Căn cứ ………. (các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

Căn cứ Công văn thẩm định thẩm định nguồn vốn và khả năng cânđối vốn của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tàichính kèm theo hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và các hồ sơ liên quankèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầutư ... (tên dự án)...

- Nhóm, Loại, cấp dự án/ công trình

- Quy mô đầu tư.

- Địa điểm đầu tư.

- Công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Chiphí và nguồn vốn; thời gian thực hiện cho chuẩn bị đầu tư.

Điều 2. Giao cho ...(tên đơn vị)... thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án theo quy địnhpháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký ban hành.

Điều 4. Các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định.


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu:...

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

MỤC B. THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, đơn vị được giaonhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án thực hiện chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư, gồm: báocáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở theo quyđịnh tại Điều 54 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và lập tờ trình thẩmđịnh, đề nghị phê duyệt dự án đầu tư (theo mẫu 2.1).

Bước 2. Giao nhận, kiểm tra hồ sơ

Đơn vị nộp hồ sơ thẩm định dự án đầu tư tại Vụ Kế hoạch - Tài chính. Chuyên viên của Vụ tiếpnhận, lập biên bản giao nhận hồ sơ (theo mẫu 2.2), hai bên cùng kiểm tra thànhphần, nội dung hồ sơ. Trường hợp thành phần,nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo danh mục (theo mẫu 2.2) thì trả lại; nếu thànhphần, nội dung hồ sơ đầy đủ theo quy địnhthì Vụ sẽ tiếp nhận và vào sổ vănthư, trình lãnh đạo Vụ phân công giao việc.

Bước 3. Tổ chức thẩm định.

Vụ Kế hoạch - Tàichính tổ chức thực hiện thẩm định dự án đầutư và thực hiện lập Báo cáo thẩm định dự án đầu tư trình Lãnh đạo Ủy ban (theo mẫu 2.3), sau khi nhận đủ các tàiliệu (theo mẫu 2.2). Thời gian thẩm định dự án:

- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;

- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

- 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

Trong quá trình kiểm tra,trường hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính cần lấy ý kiến các đơn vị liên quan,Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ có công vănxin ý kiến, đồng gửi cho đơn vị chuẩn bị đầu tư để theo dõi, thời gian xin ý kiến05 ngày. Quá thời hạn trả lời theo quy địnhmà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có vănbản hỏi đáp thì xem như đồng thuận,

Bước 4. Trình phê duyệt

Vụ Kế hoạch - Tàichính dự thảo Quyết định, trình Lãnh đạo Ủy banphê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Thời gian Vụ Kế hoạch- Tài chính thụ lý công việc, trình lãnh đạo Ủyban: 02 ngày làm việc.

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm địnhvà phê duyệt dự án đầu tư

Công văn 1310/UBDT-KHTC 2014 thủ tục trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

2.2.1. Thành phần hồ sơ

Đơn vị trình thẩm định dự án đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư.

2. Hồ sơ thẩm định dựán đầu tư: báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thiết kế cơ sở.

3. Quyết định cho phép lập dự án đầu tư.

4. Văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phâncấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở về:

- quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận

- vị trí địa điểm xâydựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

- bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy,nổ;

- tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

- điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lựchành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;

5. Các hồ sơ pháp lý(hồ sơ, văn bản, hợp đồng ...) liên quan đến quá trình lập dự án đầu tư xây dựng..

* Đối với việc điều chỉnhdự án đầu tư xây dựng

1. Quyết định cho phép điều chỉnh dự án của Bộ trưởng, Chủnhiệm Ủy ban Dân tộc

2. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiđiều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng,.

3. Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư khi điều chỉnhdự án.

4. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toántrong trường hợp có thay đổi thiết kế sovới quyết định đầu tư nhưng không làm thay đổi thiết cơ sở đã được phê duyệt

5. Kết quả kiểm toán công trình đối với dự án đầu tư xây dựng xin điều chỉnh đã thi công hoànthành

2.2.2. Số lượng hồ sơ

Số lượng gồm: 02 bộ (01 bộ lưu tại Vụ Kế hoạch - Tài Chính; 01 bộ trình Lãnh đạo Ủy ban, Lưu trữ)

2.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 2.1. Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt dự án đầu tư

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-

…., ngày ….. tháng ….. năm …..

TỜ TRÌNH

Thẩm định, đề nghị phê duyệt dự án đầu tư ... (Tên dự án)...

Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Căn cứ Luật Xây dựng

- Căn cứ Nghị định về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).

....(Tên Chủ đầu tư) .... trình thẩm định dự án đầu tư...(tên dự án)... với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án

2. Tên chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

4. Chủ nhiệm lập dự án: (tên chủ trì thiết kế, số chứng chỉthiết kế).

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Địa điểm xây dựng:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Quy mô dự án:

10. Hệ số sử dụng đất:

11. Mật độ xây dựng:

12. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án:

13. Công nghệ

14. Tổng mức đầu tư

15. Nguồn vốn đầu tư:

16. Hình thức quản lý dự án:

17. Thời gian thực hiện:

18. Những kiến nghị/ Các đề xuất của chủ đầu tư:


Nơi nhận:
- Như trên.
- …….;
- Lưu:...

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 2.2. Biên bản giao nhận hồ sơ thẩm định dự án đầu tư.

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

………, ngày tháng năm …….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU THẨM ĐỊNHDỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thời gian: ………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Bên giao)

Họ và tên:

2. ĐẠI DIỆN VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Bên nhận)

Họ và tên:

Hai bên cùng kiểm tratài liệu thẩm định Dự án đầu tư ...(tên dựán)... với các nội dung sau:

- Dự án đầu tư: Xâymới £ Điều chỉnh £

TT

Danh mc hồ

Không

Số lượng

Bảnchính

Bảnchụp

1.

Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư

2.

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

3.

Thiết kế cơ sở

4.

Quyết định cho phép lập dự án đầu tư.

Văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở về:

5.

Quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận

6.

Vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

7.

Bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

8.

Thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

9.

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;

10.

Các hồ sơ pháp lý liên quan đến quá trình lập dự án đầu tư xây dựng: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu báo cáo nghiên cứu khả thi.

* Đối với dự án trình phê duyệt điều chỉnh: Bổ sung thêm:

11.

Quyết định cho phép điều chỉnh dự án

12.

Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng.

13.

Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư khi điều chỉnh dự án.

14.

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong trường hợp có thay đổi thiết kế so với quyết định đầu tư nhưng không làm thay đổi thiết cơ sở đã được phê duyệt

15.

Kết quả kiểm toán công trình đối với dự án đầu tư xây dựng xin điều chỉnh đã thi công hoàn thành

Hai bên thống nhất:

- Tài liệu thẩm định dự án đầu tư ... (tên dự án)...:

Đầy đủ theo quy định, Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ hơ để thẩm định

Hồ sơ không đầy đủ danh mục/nội dung theo quy định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hướng dẫn, trả lại toàn bộ hồ sơ.

Chủ đầu tư đã nhận lại đầy đủ hồ sơ.

Chủ đầu tư hẹn thời gian hoàn chỉnh và nộp lại sau: ngày

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Mẫu số 2.3. Báo cáo thẩm định dự ánđầu tư của Vụ Kế hoạch - Tài chính

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

……., ngày tháng năm ……

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án: ……………………………………………

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

1. Căn cứ pháp lý thực hiện thẩm định:

2. Danh mục các tài liệu thẩm định:

Vụ Kế hoạch - Tài chính lập báo cáo thẩm định dự án đầu tư.... (tên dự án)..., như sau:

3. Thông tin chung

- Tên dự án:

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Chủ nhiệm lập dự án:

- Địa điểm đầu tư:

- Diện tích sử dụng đất:

- Ranh giới sử dụng đất:

- Quy mô dự án:

- Hệ số sử dụng đất:

- Mật độ xây dựng:

- Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án:

- Công nghệ

- Tổng mức đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư:

- Hình thức quản lý dự án:

- Thời gian thực hiện:

4. Kết quả thẩm định hồ sơ dự án đầu tư:

4.1. Thiết kế cơ sở:

a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xâydựng; tổng mặt bằng được chấp thuận;

b) Sự phù hợp của thiếtkế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kếtnối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệđược lựa chọn đối với công trình có yêu cầu vềthiết kế công nghệ:

d) Sự phù hợp của cácgiải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chốngcháy, nổ;

e) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiếtkế:

f) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấnlập thiết kế;

g) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theogiai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

4.2. Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi:

a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư dự án gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứngnhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêucầu phát triển kinh tế - xã hội;

b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phùhợp về quy hoạch phát triển ngành,quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằngxây dựng; giải pháp tổ chức thực hiện;các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, anninh.

c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổngmức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; khả năng huy động vốn theo tiến độ, hiệuquả kinh tế - xã hội của dự án.

5. Kết luận:

- Dự án đầu tư ... (tên dự án) ... đảm bảo điều kiện để phêduyệt.

- Những lưu ý, yêu cầu đối với chủ đầu tư (nếu có)


Nơi nhận:
- Như trên,
- Chủ đầu tư
- Lưu:...

VỤ TRƯỞNG

Mẫu số 2.4. Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, thực hiện điềuchỉnh dự án đầu tư

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BCGSĐGĐT

………, ngày tháng năm …….

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ,ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

Tên dự án: ………………………..

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

I. Thông tin về dự án:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Mục tiêu chính của dự án:

5. Quymô, công suất:

6. Địa điểm dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Hình thức quản lý dự án:

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gianbắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

10. Tổng mức đầu tư:

11. Nguồn vốn đầu tư:

12. Mô tả tóm tắt dự án:

II. Tình hình thực hiện dự án:

(Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đếnthời điểm xin điều chỉnh dự án).

III. Nội dung điều chỉnh dự án:

(Nêu rõ các nội dung chính củaviệc điều chỉnh dự án, các thành phần củadự án được điều chỉnh)

IV. Nguyên nhân, lý do và sự cần thiết phải điều chỉnh dựán:

(Xem xét một cách toàn diện vềdự án, nêu rõ các lý do, nguyên nhân phải điềuchỉnh dự án và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình lập, thẩm định,đề nghị phê duyệt và tổ chức thực hiện dựán thông qua đó để có cơ sở thực hiện việc điềuchỉnh dự án, rút kinh nghiệm cho các dự án khác…)

V. Đánh giá lại Dự án điều chỉnh:

VI. Kiến nghị:

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Mu số 2.5. D thảo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-UBDT

………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư ... (tên dự án) ...

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

- Căn cứ Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư ...(tên dự án) .... với các nội dung chủ yếusau:

1. Tên Dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

5. Mục tiêu đầu tư:

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

7. Địa điểm đầu tư:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng:

10. Loại, cấp công trình:

11. Công nghệ:

12. Giải pháp tổ chứcthực hiện

13. Tiêu chuẩn áp dụng

14. Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng;

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

12. Nguồn vốn đầu tư:

13. Hình thức quản lý dự án:

14. Thời gian thực hiện:

15. Các nội dung khác:

Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu:...

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHẦN 2

THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆTBÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

3.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị lập hồ sơ, tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư (theo mẫu 3.1) nộp tại Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Vụ Kế hoạch - Tàichính kiểm tra nội dung đề xuất đầu tưnguồn vốn thực hiện đầu tư; trước khi báo cáo Lãnh đạo Ủy ban và thông báo cho Chủ đầu tư để thực hiện triển khai lậpbáo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc

Sau khi có văn bản chấp thuận đề xuất đầu tư (theo mẫu 3.2),đơn vị thực hiện chuẩn đầy đủ các nội dung củahồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xâydựng theo quy định tại Điều 55 của LuậtXây dựng số 50/2014/QH13 và lập tờtrình thẩm định, đề nghị phê duyệt báocáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng(theo mẫu 3.4).

Bước 2. Giao nhận, kiểm trahồ sơ.

Đơn vị nộp hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tạiVụ Kế hoạch - Tài chính và kết quả thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (theo mẫu 3.3). Chuyên viên của Vụ tiếp nhận, lập biên bản giao nhận hồ sơ(theo mẫu 3.3), hai bên cùng kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ. Trường hợpthành phần, nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo danh mục (theo mẫu 3.3) thì trả lại;nếu thành phần, nội dung hồ sơ đầy đủ thì Vụ sẽ tiếp nhận và vào sổ văn thư,trình lãnh đạo Vụ phân công giao việc.

Trong quá trình kiểm tra,trường hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính cần lấyý kiến các đơn vị liên quan, Vụ Kế hoạch- Tài chính sẽ có công văn xin ý kiến, đồng gửi cho đơn vị, thời gian xin ý kiến05 ngày, quá thời hạn trả lời theo quy địnhmà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản hồi đáp thì xem như đồngthuận.

Bước 3. Tổ chức thẩm định

Vụ Kế hoạch - Tàichính lập Báo cáo thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trình Lãnh đạo Ủyban (theo mẫu 3.6), sau khi nhận đủ các tài liệu (theo mẫu 3.3).

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc

Bước 4. Trình phê duyệt

Vụ Kế hoạch - Tàichính dự thảo Quyết định (theo mẫu 3.8), trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệtBáo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Thời gian Vụ Kế hoạch- Tài chính thụ lý công việc, trình lãnh đạo Ủy ban: 02 ngày làm việc.

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm địnhvà phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Công văn 1310/UBDT-KHTC 2014 thủ tục trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ.

3.2.1. Thành phần hồ

1. Công văn đề xuất đầu tư của đơn vị.

2. Văn bản chấp thuận đề xuất đầu tư của cấp có thẩm quyền.

3. Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹthuật đầu tư xây dựng.

4. Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

5. Kế hoạch giao dự toán chi ngân sách.

6. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư (theo mẫu 3.5)

7. Hồ sơ năng lực hành nghề của tư vấn thiết kế-dự toán, thẩmtra thiết kế-dự toán.

8. Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán củađơn vị thẩm tra.

9. Bản vẽ thiết kế thi công và dự toán của báo cáo kinh tế kỹthuật đã được thẩm tra

10. Hồ sơ kiểm định công trình đối với các công trình sửa chữalớn, cải tạo, nâng cấp mở rộng làm thay đổi kết cấu công trình.

11. Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản, hợp đồng...) liênquan đến quá trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

* Đối với việc điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹthuật đầu tư xây dựng: Bổ sung thêm:

1. Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư khi điều chỉnhdự án (theo mẫu 3.7)

2. Văn bản của Lãnh đạo Ủy ban cho phép điều chỉnh dự án.

3. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toántrong trường hợp có thay đổi thiết kế so với quyết định đầu tư

3.2.2. Số lượng hồ sơ

Số lượng gồm: 02 bộ (01 bộ lưu tại Vụ Kế hoạch - Tài Chính:01 bộ trình Lãnh đạo Ủy ban,Lưu trữ)

3.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 3.1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-

……, ngày ….. tháng …… năm …….

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất chủ trương đầu tư

Kính gửi:

- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Căn cứ Luật Xây dựng

- Căn cứ Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan),

....(Tên đơn vị) .... đềxuất chủ trương đầu tư với các nội dungchính sau:

1. Tên công trình:

2. Mục tiêu đầu tư:

3. Nội dung đầu tư

4. Địa điểm đầu tư xâydựng:

5. Diện tích sử dụng đất:

6. Tổng mức đầu tư dự kiến:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Hình thức quản lý dự án:

9. Thời gian thực hiện:

10. Hiệu quả đầu tư

11. Những kiến nghị:

....(Tên đơn vị) .... đềnghị Vụ Kế hoạch - Tài chính xem xét, báocáo trình lãnh đạo Ủy ban, có ý kiếnđể đơn vị có cơ sở pháp lý lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.


Nơi nhận:
- Như trên,
- Vụ KHTC
- Lưu:...

Đại diện đơn vị đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 3.2. Văn bản chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK
V/v đề xuất chủ trương đầu tư

………, ngày tháng năm ……

Kính gửi: ...(đơn vị đề xuất đầutư)...

Sau khi kiểm tra, xemxét đề xuất chủ trương đầu tư của ...(tên đơn vị)... tại văn bản ...(ghi số văn bản)..., Vụ Kế hoạch -Tài chính có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề xuất chủtrương đầu tư:

2. Địa điểm đầu tư:

3. Nguồn vốn:

4. Thời gian thực hiện:

5. Hiệu quả đầu tư:

Vụ Kế hoạch - Tàichính đề nghị ...(tên đơn vị)... triển khai thực hiện lập báo cáo kinh tế kỹthuật đầu tư xây dựng theo quy định hiệnhành.

- Những lưu ý, yêu cầu (nếu có)


Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ủy ban (báo cáo)
- Lưu:...

VỤ TRƯỞNG

Mẫu số 3.3. Biên bản giao nhận hồ thm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầutư y dựng

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

……, ngày tháng năm …..

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯXÂY DỰNG

Thời gian: ………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Bên giao)

Họ và tên:

2. ĐẠI DIỆN VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Bên nhận)

Họ và tên:

Hai bên cùng kiểm tra tài liệu thẩm định báo cáo kinh tế kỹthuật đầu tư xây dựng với các nội dungsau:

- Tên công trình:

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Xây mới £ Điều chỉnh £

TT

Danh mục hồ sơ

Không

Số lượng

Bảnchính

Bảnchụp

Đề xuất đầu tư

1.

Công văn đề xuất đầu tư của đơn vị.

2

Văn bản chấp thuận đề xuất đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Phê duyệt đầu tư

3.

Tờ trình thẩm định và đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

4.

Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

5.

Kế hoạch giao dự toán chi ngân sách.

6.

Văn bản cho phép thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

7.

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư (theo mẫu 3.5)

8.

Hồ sơ năng lực hành nghề của tư vấn thiết kế - dự toán, thẩm tra thiết kế - dự toán.

9.

Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của đơn vị thẩm tra.

10.

Bản vẽ thiết kế thi công và dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được thẩm tra

11.

Hồ sơ kiểm định công trình đối với các công trình sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp mở rộng làm thay đổi kết cấu công trình.

12.

Các hồ sơ pháp lý liên quan đến quá trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Hợp đồng, biên bản nghiệm thu ...).

* Đối với dự án phê duyệt điều chỉnh: Bổ sung thêm:

13.

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện khi điều chỉnh dự án.

14.

Văn bản của Lãnh đạo Ủy ban cho phép điều chỉnh dự án.

15.

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong trường hợp có thay đổi thiết kế so với quyết định đầu tư.

Hai bên thống nhất:

- Tài liệu thẩm địnhbáo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng:

Đầy đủ theo quy định, Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ hơ để thẩm định

Hồ sơ không đầy đủ danh mục/nội dung theo quy định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hướng dẫn, trả lại toàn bộ hồ sơ.

Chủ đầu tư đã nhận lại đầy đủ hồ sơ.

Chủ đầu tư hẹn thời gian hoàn chỉnh và nộp lại sau: ngày

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Mu số 3.4. T trình thẩm định và đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

TTRÌNH

Thẩm định, đề nghị phê duyệt báo cáokinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công trình …………..

Kính gửi:

- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Căn cứ Luật Xây dựng

- Căn cứ Nghị định về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan),

....(Tên Chủ đầu tư) .... trìnhthẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng với các nội dung chínhsau:

1. Tên công trình:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xâydựng:

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện:

11. Những kiến nghị:


Nơi nhận:
- Như trên,
- Vụ KHTC
- Lưu:...

Đại diện chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

- văn bản cho phép lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng.

- hồ sơ Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng (thuyết minh, bản vẽthi công-dự toán).

- kết quả thẩm tra/ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

Mẫu số 3.5. Kết quả thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công và dự toán củachủ đầu tư

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KQTĐ

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNHTHIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH ……………………….

Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Căn cứ Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định về quản Iý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan),

Sau khi thẩm định, (Tên chủ đầu tư) báo cáo kết quả thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình ……………….. như sau:

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của công trình:

a) Công trình: - Loại và cấp công trình:

b) Địa điểm xây dựng:

c) Diện tích sử dụng đất:

d) Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công:

e) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng:

f) Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

g) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

h) Nội dung thiết kế:

2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công:

a) Sự phù hợp của thiếtkế bản vẽ thi công với quy mô xây dựng trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tưxây dựng.

b) Việc áp dụng các quy chuẩn,tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

c) Sự hợp lý của giải pháp kết cấu công trình.

d) Đánh giá mức độ an toàn của công trình.

e) Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền công nghệ và thiếtbị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ

f) Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữacháy, an ninh, quốc phòng.

3. Kết quả thẩm định dự toán:

a) Tính đúng đắn của việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ,chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định củaNhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán

b) Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khốilượng xây dựng trong dự toán

c) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

Tổng cộng:

4. Kết luận:

a) Đánh giá, nhận xét:

b) Những kiến nghị:


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

Đại diện chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 3.6. Báo cáo thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầutư xây dựng của Vụ Kế hoạch - Tài chính

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

….., ngày tháng năm …..

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Tên công trình: ……………………………………..

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

1. Căn cứ pháp lý thực hiện thẩm định:

2. Danh mục các tài liệu thẩm định:

Vụ Kế hoạch - Tài chính lập báo cáo thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng .... (tên công trình)…, như sau:

3. Thông tin chung

- Tên công trình:

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

- Chủ nhiệm lập dự án:

4. Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thựchiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế - xã hội;

b) Các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất,các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và cácquy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình;sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sựtuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ;

d) Sự phù hợp các giảipháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàncông trình và bảo đảm an toàn của công trìnhlân cận;

e) Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khốilượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giáxây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình;

f) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thựchiện khảo sát, thiết kế xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

5. Kết luận:

- Báo cáo kinh tế - kỹthuật đầu tư xây dựng ...(tên công trình)... đảm bảo điều kiện để phê duyệt.

- Những lưu ý, yêu cầu đối với chủ đầu tư (nếu có)


Nơi nhận:
- Như trên,
- Chủ đầu tư
- Lưu:...

VỤ TRƯỞNG

Mẫu số 3.7. Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, thực hiện điều chỉnh báo cáoKinh tế k thuật đầutư xây dựng.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BCGSĐGĐT

………., ngày tháng năm …..

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ,ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tên dự án/ công trình: …………………………..

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủyban Dân tộc

I. Thông tin về dự án:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Mục tiêu chính của dự án:

5. Quy mô, công suất:

6. Địa điểm dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Hình thức quản lý dự án:

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

10. Tổng mức đầu tư:

11. Nguồn vốn đầu tư:

12. Mô tả tóm tắt dự án:

II. Tình hình thực hiện dự án:

(Báo cáo chi tiết vềtoàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án).

III. Nội dung điều chỉnh dự án:

(Nêu rõ các nội dung chính củaviệc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh)

IV. Nguyên nhân, lý do và sự cần thiếtphải điều chỉnh dự án:

(Xem xét một cách toàn diện vềdự án, nêu rõ các lý do, nguyên nhân phải điều chỉnh dự án và trách nhiệm củacác bên liên quan trong quá trình lập, thẩm định, đề nghị phê duyệt và tổ chứcthực hiện dự án thông qua đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh dự án, rútkinh nghiệm cho các dự án khác ...)

V. Đánh giá lại Dự án điều chỉnh:

VI. Kiến nghị:

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.8. Dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹthuật đầu tư xây dựng

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-UBDT

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình …………………

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

- Căn cứ Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình;

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng... (tên công trình)... với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xâydựng:

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng:

10. Loại, cấp công trình:

11. Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tưxây dựng:

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có):

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

12. Nguồn vốn đầu tư:

13. Hình thức quản lý dự án:

14. Thời gian thực hiện:

15. Các nội dung khác:

Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liênquan thi hành quyết định./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu:...

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHẦN 3

THỦ TỤC TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

4.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nội dung hồsơ theo quy định tại mục 4.2.

Đơn vị/ Chủ đầu tư lập tờ trình thẩm định,đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo mẫu 4.1)

Bước 2. Giao nhận, kiểm tra hồ sơ

Đơn vị/ Chủ đầu tư nộp hồ sơ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhàthầu tại Vụ Kế hoạch - Tài chính. Chuyên viêncủa Vụ tiếp nhận, lập biên bản giao nhận hồ sơ (theo mẫu 4.2), hai bên cùng kiểmtra thành phần, nội dung hồ sơ. Trường hợp thành phần, nội dung hồ sơ chưa đầyđủ theo danh mục (theo mẫu 4.2) thì trả lại; nếu thành phần, nội dung hồ sơ đầyđủ thì Vụ sẽ tiếp nhận và vào sổ văn thư, trình lãnh đạo Vụ phân công giao việc.

Trong quá trình kiểm tra,trường hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính cần lấyý kiến các đơn vị liên quan, Vụ Kế hoạch- Tài chính sẽ có công văn xin ý kiến, đồnggửi cho đơn vị/Chủ đầu tư để theo dõi, thời gian xin ý kiến 05 ngày. Quá thời hạntrả lời theo quy định mà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản hồiđáp thì xem như đồng thuận.

Bước 3. Tổ chức thẩm định

Vụ Kế hoạch - Tài chính lập Báo cáo thẩm định kế hoạch lựachọn nhà thầu, trình Lãnh đạo Ủy ban (theo mẫu 4.3) sau khi nhận đủ các tàiliệu (theo mẫu 4.2).

- Thời gian thực hiện 03 ngày.

Sơ đồ chức thực hiện trình, thẩm địnhvà phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Công văn 1310/UBDT-KHTC 2014 thủ tục trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bước 4. Trình phê duyệt

Vụ Kế hoạch - Tàichính lập tờ trình (theo mẫu 4.4) và dự thảo Quyết định (theo mẫu 4.5) trìnhLãnh đạo Ủy ban phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thời gian Vụ Kế hoạch- Tài chính thụ lý công việc, trình lãnh đạo Ủy ban: 02 ngày làm việc.

4.2. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

4.2.1. Thành phần hồ sơ

Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch giao dự toán chi ngân sách

4.2.1.1. Đối với đấuthầu trong hoạt động mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên có thêm:

- Quyết định của chủ đầu tưphê duyệt Danh mục, đặc tính-thông số kỹ thuật, dự toán thiết bị.

- Hồ sơ Danh mục, đặc tính-thông số kỹ thuật, dự toán thiếtbị.

- Tài liệu về giá thiết bị: có ít nhất một trong các tài liệu:

+ 03 báo giá.

+ Dự toán gói thầu đã đượccơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, số lượng, đơn giá...)

+ Chứng thư thẩm định giá.

4.2.1.2. Đối với đấuthầu mua sắm cung cấp sản phẩm dịch vụ công có thêm:

- In ấn, xuất bản ấn phẩm:

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện in ấn, phát hành.

+ Đề cương nội dung được lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

+ Văn bản thỏa thuận chi phí in ấn xuất bản của Bộ Tàichính/ hội đồng thẩm định

- Sản xuất phim:

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạchthực hiện sản xuất phim.

+ Đề cương nội dung được lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

+ 03 Báo giá của các nhà sản xuất.

- Thuê trụ sở:

+ Quyết định phê duyệt phương án thuê trụ sở,

+ Chứng thư thẩm định đơn giá thuê trụ sở.

* Nếu gia hạn thời gian thuê:

+ Hợp đồngthuê nhà

+ Thỏa thuận gia hạn thời gian thuê.

4.2.1.3. Đối vớiđấu thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng có thêm:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư,

+ Dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư:

* Gói thầu xây lắp:

+ Quyết định phê duyệt dự án đầutư/ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD

+ Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán và hồ sơ kèm theo:

ØĐối với công trình thiết kế 1 bước cần có: hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

ØĐối với công trình thiết kế 2 bước cần có: hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dựtoán.

ØĐối với công trình thiết kế 3 bước cần có: hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán.

* Gói thầu mua sắm hàng hóa/ thiết bị:

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

+ Quyết định phê duyệt danh mục, đặc tính, thông số kỹ thuậtthiết bị đối với mua sắm hàng hóa và hồsơ kèm theo:

ØDự toán, danh mục, đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

ØChứng thư thẩm định giá hàng hóa,

* Gói thầu tư vấn

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và dự toán chitiết.

4.2.1. Số lượng hồ sơ

Số lượng gồm: 02 bộ (01 bộ lưu tại Vụ Kế hoạch - Tài Chính;01 bộ trình Lãnh đạo Ủy ban, Lưu trữ)

4.3. CÁC VĂN BẢN MẪU

Mẫu số 4.1. Tờ trình thẩm định, đề nghị phê duyệt kế hoạch lựachọn nhà thầu

[CHỦ ĐẦU TƯ]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-

….., ngày tháng năm …..

TỜ TRÌNH

Thẩm định, đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
[Ghi tên dự án hoặc tên gói thầu]

Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Căn cứ quyết định số .../QĐ-UBDT ngày tháng năm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt dự án/ phê duyệtbáo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng/kế hoạch/phương án (in ấn, sản xuất phim, tổ chứcsự kiện, thuê trụ sở)/

Căn cứ pháp lý liên quan: Luật Đấu thầu...

Chủ đầu tư [tên chủ đầu tư] trình Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, kếhoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây,

I. MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần này giới thiệu khái quát thông tin:

- Tên dự án/ chương trình/ đề án;

- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;

- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;

- Nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Địa điểm, quy mô dự án;

- Các thông tin khác (nếu có).

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Biểu 1. Phần công việc đã thực hiện

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Đơn vị thc hiện

Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Văn bản phê duyệt (nếu có)(1)

1

2

Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu

(1) Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựachọn nhà thầu).

III. PHN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiếnhành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí choban quản lý dự án: chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phívà những khoản chi phí khác (nếu có).

Biểu 2. Phần công việc không áp dụngđược một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

1

2

Tổng cộng giá trị thực hiện

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm việc xác định số lượngcác gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kếhoạch lựa chọn nhà thầu được lập thành biểu như sau:

Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

Tổng cộng giá gói thầu

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọnnhà thầu

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu

- Tên gói thầu:

- Cơ sở phân chia các gói thầu.

Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nộidung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theocác nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ vềmặt kỹ thuật và công nghệ của dự án,không được chia những công việc của dự ánthành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ:

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý(phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển củathị trường trong nước...);

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêucầu và được tiến hành tổ chức lựa chọnnhà thầu một lần.

b) Giá gói thầu:

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;

e) Hình thức hợp đồng:

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌNNHÀ THẦU (NẾU CÓ)

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [chủ đầutư] đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt kế hoạch lựachọn nhà thầu [ghi tên gói thầu hoặc tên dự án].


Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..;
- Lưu VT.

[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 4.2. Biên bản giao nhận tài liệu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

….., ngày tháng năm ……

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thời gian: ……………………………………………………………………………………………….

Địa đim: ………………………………………………………………………………………………..

1. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Bên giao)

Họ và tên:

2. ĐẠI DIỆN VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Bên nhận)

Họ và tên:

Hai bên cùng kiểm tra tài liệu thẩm định Kế hoạch lựa chọnnhà thầu đề xuất chủ trương cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Tên dự án:

TT

Danh mục hồ

Không

Số lượng

Bảnchính

Bảnchp

1.

Tờ trình thẩm định, đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2.

Kế hoạch giao chi ngân sách

Đối với đấu thầu trong hoạt động mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên

3.

Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt Danh mục, đặc tính-thông số kỹ thuật, dự toán thiết bị.

4.

Hồ sơ Danh mục, đặc tính-thông số kỹ thuật, dự toán thiết bị.

5.

Tài liệu về giá thiết bị:

03 báo giá

Dự toán gói thầu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Chứng thư thẩm định giá

Đối với đấu thầu mua sắm cung cấp sản phẩm dịch vụ công có thêm:

In ấn, xuất bản ấn phẩm:

6.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện in ấn, phát hành.

7.

Đề cương nội dung được lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

8.

Văn bản thỏa thuận chi phí in ấn xuất bản của Bộ Tài chính/ hội đồng thẩm định

Sản xuất phim:

9.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện sản xuất phim

10.

Đề cương nội dung được lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

11.

3 Báo giá của các nhà sản xuất

-Thuê tr sở:

12.

Quyết định phê duyệt phương án thuê trụ sở.

13.

Chứng thư thẩm định đơn giá thuê trụ sở.

Tổ chức sự kiện

14.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức sự kiện

15.

Đề cương nội dung sự kiện lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

16.

Báo giá nhà cung cấp dịch vụ

Đối với đấu thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

17.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

18.

Dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư;

19.

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

Giai đoạn thực hiện đầu tư:

Gói thầu xây lắp:

20.

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD

21.

Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán và hồ sơ kèm theo:

- hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (công trình thiết kế 1 bước),

- hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (công trình thiết kế 2 bước),

- hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán (công trình thiết kế 3 bước)

* Gói thầu mua sắm hàng hóa/ thiết bị:

22.

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

23.

Quyết định phê duyệt danh mục, đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị đối với mua sắm hàng hóa và hồ sơ kèm theo:

24.

Dự toán, danh mục, đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

25.

Chứng thư thẩm định giá hàng hóa,

Gói thầu tư vấn

26.

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

27.

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và dự toán chi tiết.

Hai bên thống nhất:

- Tài liệu thẩm định kếhoạch lựa chọn nhà thầu

Đầy đủ theo quy định, Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ sơ để thẩm định.

Hồ sơ không đầy đủ danh mục/nội dung theo quy định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã hướng dẫn, trả lại toàn bộ hồ sơ.

Chủ đầu tư đã nhận lại đầy đủ hồ sơ.

Chủ đầu tư hẹn thời gian hoàn chỉnh và nộp lại sau: ngày

BÊN GIAO

BÊN NHN

Mẫu số 4.3. Báo cáo thẩm định thẩmđịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

….., ngày tháng năm …..

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Sau khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của ...(tên Chủđầu tư)..., Vụ Kế hoạch - Tài chính báocáo kết quả thẩm định như sau:

1. Căn cứ pháp lý thực hiện thẩmđịnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Danh mục các tài liệu thẩm định:

3. Nội dung và chất lượng hồ sơ trình thẩm định:

3.1. Hồ sơ trình thẩm định gồm:

3.2. Nhận xét:

- Hồ sơ thiết kế/ đề cương:

- Dự toán chi phí:

- Thời gian thực hiện:

4. Kết quả thẩm định dựtoán/ giá gói thầu:

5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

5.1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư lập:

1. Tên và nội dung gói thầu:

2. Nguồn tài chính:

3. Địa điểm mở thầu:

4. Giá gói thầu (ước tính):

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

6. Phương thức đấu thầu:

7. Thời gian tổ chức đấu thầu:

8. Hình thức hợp đồng:

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

5.2. Ý kiến nhận xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu

6. Kết luận

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư lập tuân thủ theođúng quy định hiện hành của Nhà nước;Phân chia gói thầu phù hợp với yêu cầu công việc; Hình thức lựa chọn nhà thầuphù hợp với quy định hiện hành; Giá góithầu đúng với dự toán được duyệt, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp lý; Thời gian thực hiện đảm bảo kế hoạch.Hồ sơ đề nghị thẩm định đầy đủ nội dung.

Vụ Kế hoạch - Tàichính kính trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệtkế hoạch lựa chọn nhà thầu ... (tên dự án)...


Nơi nhận:
- Như trên,
- Chủ đầu tư
- Lưu:...

VỤ TRƯỞNG

Mẫu số 4.4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /KHTC-KHTK

…….., ngày tháng năm …….

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Căn cứ...

Căn cứ Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu;

Căn cứ ……. (các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

Vụ Kế hoạch - Tàichính kính trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệtPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ...(tên dự án/ chương trình/ đề án)... nộidung như sau:

1. Tên và nội dung gói thầu:

2. Nguồn tài chính:

3. Địa điểm mở thầu:

4. Giá gói thầu (ước tính):

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

6. Phương thức đấu thầu:

7. Thời gian tổ chức đấuthầu:

8. Hình thức hợp đồng:

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:


Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Vụ KHTC

VỤ TRƯỞNG

Mẫu số 4.5. Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-UBDT

…….., ngày tháng năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạchlựa chọn nhà thầu

Công trình/gói thầu: …………………………………………….

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ...

Căn cứ Luật Đấu thầu:

Căn cứ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu:

Căn cứ ………. (các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tên công trình/ gói thầu)...

1. Tên và nội dung gói thầu:

2. Nguồn tài chính:

3. Địa điểm mở thầu:

4. Giá gói thầu (ước tính):

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

6. Phương thức đấu thầu:

7. Thời gian tổ chức đấu thầu:

8. Hình thức hợp đồng:

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các đơn vị chịu trách nhiệm thihành quyết định.


Nơi nhận:
-Như điều 4
- Lưu:...

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM