BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1311/BGTVT-TC
V/v Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi :

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Theo số liệu tổng hợp về tình hình quyết toán dự án hoàn thànhnăm 2008 của các đơn vị báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho thấy tình hình lậpquyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thànhcủa các đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Để đẩy nhanh công tác lập,thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là phục vụ công táctất toán tài khoản các dự án đã hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2004 trở vềtrước theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008,Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị như sau:

I/ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

1-Các Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư khẩn trương rà soáthồ sơ tài liệu để lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiệnthuê công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán và trình cấp cóthẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

2-Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành chủ động đôn đốc cácđơn vị trực thuộc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và tổ chức thẩm tra,phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải. Riêng Cục Đường bộViệt Nam có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các Sở Giaothông vận tải được giao làm chủ đầu tư đối với các dự án từ nhóm B trở xuốngtrong việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

3- Tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chínhquy định: “Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản đối với các dự án từ năm 2000chở về trước chậm nhất là ngày 30/6/2009”, “Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoảnđối với các dự án từ năm 2001 đến năm 2004 chậm nhất là ngày 30/11/2009”, dovậy Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, cácBan quản lý dự án, các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc thựchiện quyết toán các dự án tồn đọng để tất toán tài khoản theo đúng quy định vàbáo cáo Bộ Giao thông vận tải theo yêu cầu tại văn bản số 272/BGTVT-TC ngày13/01/2009.

II/ CÔNG TÁC BÁO CÁO

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 315/BGTVT-TCngày 15/01/2009 yêu cầu các đơn vị báo cáo và tổng hợp báo cáo tình hình quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2008 theo quy định tại Thông tư 33/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộcnguồn vốn ngân sách nhà nước. Qua số liệu tổng hợp cho thấy một số đơn vị đãnghiêm túc thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiềuđơn vị chưa nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 (có danh sách kèmtheo), đồng thời có đơn vị đã nộp báo cáo nhưng nội dung báo cáo chưa đúng biểumẫu quy định, không tổng hợp đầy đủ báo cáo của các đơn vị cấp dưới, báo cáo cósự trùng lắp và số liệu các kỳ báo cáo không liên tục, chính xác. Do vậy để đảmbảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, các đơn vị cần rút kinhnghiệm trong công tác báo cáo trong thời gian vừa qua cả về chất lượng và tiếnđộ. Đối với các đơn vị chưa nộp báo cáo cần khẩn trương tổ chức kiểm tra ràsoát lại các dự án được giao quản lý để lập báo cáo tình hình quyết toán vốnđầu tư theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 315/BGTVT-TCngày 15/01/2009.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường