TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/GSQL-GQ3
V/v thiết bị kiện nặng nhập khẩu qua bến tàu tạm thời W7 được thực hiện kiểm tra hải quan tại xưởng lắp đặt thiết bị trong Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1312012/CV-FHS ngày 03/12/2013 của Côngty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (đồng kính gửi cho Cục Hải quantỉnh Hà Tĩnh) đề nghị được phép vận chuyển hàng hóa là thiết bị kiện nặng nhậpkhẩu qua bến tài tạm thời W7 đến xưởng lắp đặt để thực thi kiểm tra hải quan,mà không cần tiến hành bố trí kho bãi tại khu vực bến tàu cảng Sơn Dương. Vềviệc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnhcăn cứ nhiệm vụ, thẩm quyền để trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Gang thépHưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nêu tại công văn số 1312012/CV-FHS dẫn trên. Trườnghợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để đượchướng dẫn giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (thay trả lời CV số 1312012/CV-FHS );
- Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha