BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1311/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Mức thời gian tính chế độ
lao động dôi dư cho người lao động.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Trả lời Công văn số 427/LĐTBXH-LĐTLDN ngày 5/4/2005 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP quy định người lao động dôi dư trong các doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 1 Nghị định này đã được tuyển dụng trước ngày 21/4/1998 thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư.

2. Điểm 6 mục I của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH quy định thời điểm tuyển dụng đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Đối với người lao động làm việc liên tục trong các cơ quan, đơn vị thì thời điểm tuyển dụng được tính từ ngày bắt đầu làm việc trong khu vực Nhà nước.

- Trường hợp người lao động có thời gian không làm việc trong cơ quan, đơn vị thì thời điểm tuyển dụng được tính là thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng làm việc liên tục trong cơ quan, đơn vị.

3. Pháp luật lao động hiện hành không quy định việc chuyển công tác mà chỉ quy định việc chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động này và ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác. Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điểm 42 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ các quy định trên đề nghị quý Sở nghiên cứu để hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng