BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1311/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XLVP của Công ty Nam Hoa nêu tại điểm 2 CV 249

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời điểm 2 công văn số 249/HQHN-TMXLVP ngày 11/02/2010của Cục Hải quan TP. Hà Nội v/v vướng mắc trong việc xác định thời hạn và ngàyhàng hóa về đến cửa khẩu để xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Thương mạiQuốc tế Nam Hoa (địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội), Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về cách tính thời hạn xuất trình giấy phép nhập khẩu hànghóa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu:

Vấn đề này Tổng cục đã có văn bản số 7100/TCHQ-PC ngày23/11/2009 hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng (gửi kèm công văn nêu trên để CụcHải quan Hà Nội tham khảo);

2. Về xác định ngày hàng về đến cửa khẩu: Đối với trường hợpcủa Công ty Nam Hoa, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ vào quy định tạiĐiều 10 Thông tư 79/2009/TT-BTC và đối chiếu với hồ sơ phương tiện vận tải nhậpcảnh đã làm thủ tục hải quan để xác định ngày hàng hóa về đến cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (1), PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn