BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: ưu đãi thuế TNDN và giá tính thuế tài nguyên.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1396/CT-TTr ngày 03/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc ưu đãi thuế TNDN và giá tính thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về ưu đãi thuế TNDN:
Tại điểm 6, Phần I, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:
“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.
Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.”
Căn cứ quy định nêu trên, Công ty cổ phần khai thác đá vôi Quang Sơn thành lập năm 2008, Chi nhánh của Công ty thành lập vào năm 2009 (từ tháng 1/2009 đến tháng 3/2009 hạch toán độc lập, từ tháng 4/2009 đến tháng 8/2009 hạch toán phụ thuộc, từ tháng 9/2010 Chi nhánh sáp nhập về Công ty). Như vậy, Chi nhánh thuộc diện dự án đầu tư mở rộng của Công ty nên phần thu nhập của Chi nhánh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Sau khi Chi nhánh sáp nhập về Công ty, Công ty có thêm mặt hàng kinh doanh xăng dầu thì hoạt động kinh doanh xăng dầu là dự án đầu tư mở rộng của Công ty nên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh xăng dầu không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
2. Về thuế tài nguyên và thuế GTGT đối với than, đá khai thác:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Ngày 03/3/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 695/TCT-VP về việc thành lập đoàn công tác để làm việc với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.
Căn cứ vào kết quả khảo sát của đoàn công tác, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến trả lời UBND tỉnh Thái Nguyên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?