TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
V/v: Thu thuế đối với hàng tạm nhập, tái xuất chậm thanh khoản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh An Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện kiến nghị tại Kết luận số 425/KL-TTr ngày 31/7/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có công văn số 4288/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2013 yêu cầu các Cục Hải quan địa phương thực hiện rà soát, đôn đốc thanh khoản đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất đăng ký trước ngày 01/7/2013 đã đến hạn thanh khoản; thực hiện tính thuế đối với hàng hóa quá thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản mà doanh nghiệp chưa đến thanh khoản. Theo đó, các đơn vị có tên trên báo cáo có phát sinh tình trạng tồn đọng chậm thanh khoản.
Theo đề nghị của Thanh tra Bộ Tài chính về việc theo dõi tình hình thanh khoản, thu thuế đối với số tờ khai nói trên, Cục Giám sát quản lý đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, báo cáo về tình hình thanh khoản, nộp thuế đối với các tờ khai phát sinh tồn đọng chậm thanh khoản nêu trên, đồng thời nêu rõ lý do chưa xử lý được, đề xuất phương án xử lý. Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 13/10/2014.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải