BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1313/BHXH-CSXH
V/v lùi thời điểm thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 03/01/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã banhành Quyết định số 01/QĐ-BHXH kèm theo Quy định về hồ sơ và quy trình giảiquyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/4/2014. Tuy nhiên, do đặc thù về tổ chức và hoạt động của lực lượng vũtrang, BHXH Bộ Quốc phòng có công văn số 53/BHXH-CĐCS ngày 24/02/2014 đề nghịlùi thời điểm thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH và xin ý kiến về biểu mẫuthực hiện; BHXH Công an nhân dân có công văn số 1148/BHXH ngày 20/02/2014 đềnghị cho tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành về hồ sơ hưởng BHXH, sau khinghiên cứu, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhândân tiếp tục sử dụng các mẫu quyết định hưởng và thủ tục hồ sơ hưởng các chế độBHXH đang thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2014.

2. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcăn cứ ngày ký quyết định hưởng BHXH và hướng dẫn tại Điểm 1 nêu trên để tiếpnhận hồ sơ, quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với ngườihưởng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân giới thiệu chuyển đến.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghịphản ảnh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị thuộc BHXH VN;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương