TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thời Trang Sơn Kim..
Đ/chỉ: số 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, Quận Bình Thạnh.
Mã số thuế: 0301472704.

Trả lời văn bản số 10.11KT.SKF ngày 14/02/2012 của Công ty vềchính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày29/5/2005:

“ Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công tybị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhậnsáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp phápsang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sápnhập.”

- Căn cứ Khoản 4.a Điều 11 Chưong II Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảnlý thuế quy định về kê khai quyết toán thuế TNDN:

“ Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhậpdoanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng,chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.”

- Căn cứ tiết b.2 điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về thuế GTGT:

“Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toánphụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sảnđiều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tàisản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độclập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng mộtcơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơnGTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị giatăng trong các trường hợp:

- Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

…”

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện sáp nhập Công tySKMT vào Công ty thì trước khi sáp nhập Công ty SKMT phải thực hiện kê khai quyết tóanthuế đến thời điểm sáp nhập doanh nghiệp; đối với các tài sản bàn giao cho Công ty SKF thì Công ty SKMTkhông phải lập hoá đơn mà chỉ lập biên bản bàn giao tài sản theo hướng dẫntrên.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ bốnmươi lăm, kể từ ngày phát sinh chuyển đổi.

Công ty SKMT phải nộp báo cáo tình hính sử dụng hóa đơn, xửlý số hóa đơn chưa sử dụng tại thời điểm sáp nhập cho cơ quan thuế theo hướng dẫntại Điều 19, Điều 25, Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp không thực hiện sáp nhập mà Công ty SKMT bán toànbộ tài sản cho Công ty SKF thì khi bán tài sản Công ty SKMT phải lập hoá đơntheo đúng quy định.

Các nội dung vướng mắc về hạch toán kế toán, lập Bảng cânđối kế tóan, đề nghị Công ty liên hệ Vụ Chế độ Kế toán, kiểm tóan - Bộ Tàichính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 4;
- Lưu (TTHT, HC)
2616- 214340/2011/tttg

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga