BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1313/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chính sách lao động dôi dư.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Tổng công ty lương thực Miền Nam

Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chuẩn bị ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn việc tính tiền lương mới cho người lao động dôi dư. Trong thời gian chưa có văn bản mới thì tiền lương để tính chế độ cho người lao động dôi dư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ và Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của 02 Nghị định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu để thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL
.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng