BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1313/LĐTBXH-TL
V/v quyết toán quỹ tiền lương

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)

 

Trả lời công văn số 1375 TCT/NV1 ngày 01/4/2002 của Tổng cục Thuế về việc ghi tại  trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý quỹ tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan tài chính địa phương thẩm định kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch lao động và đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế Hải Phòng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính - Vật giá để xử lý dứt diểm việc quyết toán quỹ tiền lương đối với Công ty Đức Tân Long.

2/ Việc quyết toán quỹ tiền lương năm 1998 - 1999 của Công ty Đức Tân Long căn cứ vào đơn giá tiền lương đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và kết quả hoạt động sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp (tổng giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tổng thu trừ tổng chi chưa có lương). Tuy nhiên sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng, các chỉ tiêu để xác định đơn giá tiền lương của Công ty Đức Tân Long có những yếu tố, cụ thể:

- Số lao động quy đổi từ định mức chênh lệch rất lớn so với số lao động thực tế sử dụng cho thấy định mức lao động Công ty áp dụng là qúa lỏng, không đúng quy định của Nhà nước, cần phải điều chỉnh lại;

- Mức lương tối thiểu được phép áp dụng để xây dựng đơn giá tiền lương từ 144.000 đồng đến 345.600 đồng, nhưng Công ty chỉ áp dụng mức lương tối thiểu 166.500 đồng, trong khi đó áp dụng định mức lao động quá lỏng là không hợp lý.

- Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân tính trong đơn giá tiền lương là 2,674, tương đương với cấp bậc 5,3, thang lương cơ khí, trong khi hệ số lương theo thang, bảng lương thực tế chỉ là 2,029, tương đương với bậc 4, vì vậy cần phải rà soát lại cho hợp lý.

3/ Việc xác định lại các chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương nói trên  làm cơ sở quyết toán quỹ tiền lương thực hiện từ năm 1998 - 1999 là rất phức tạp. Vì vậy, Cục thuế Hải Phòng cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính - Vật giá xem xét, thống nhất biện pháp giải quyết cho phù hợp. Nếu tiền lương bình quân năm1998 - 1999 của Công ty Đức Tân Long không chênh lệch quá cao so với các doanh nghiệp khác trên cùng địa bàn và quỹ tiền lương tồn đọng không lớn thì có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, cho phép Công ty quyết toán quỹ tiền lương theo số thực tế đã giao, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thẩm định, giao đơn giá tiền lương của các năm tiếp theo đúng quy định của Nhà nước.

4/ Việc chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận: Theo quy định hiện nay của Nhà nước, khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tổi thiểu để xác định đơn giá tiền lương, doanh nghiệp phải đối với đảm bảo lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, đồng thời khi giao đơn giá tiền lương, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải giao chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch làm cơ sở để quyết toán quỹ tiền lương thực hiện. Vì vậy, khi giao đơn giá tiền lương, nếu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng không giao chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì có thể dùng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề làm cơ sở quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của các năm tương ứng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu, tổng hợp, chỉ đạo Cục thuế Hải Phòng thực hiện./.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân