Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1313 TC/TCT NGÀY 07 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐẬU HẠT LUPIN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 4511/TCHQ-KTTT ngày11-10-2001 của Tổng cục Hải quan kiến nghị về việc áp mã số thuế và tính thuếnhập khẩu mặt hàng đậu hạt lupin; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11-12-1998 và Danh mục sửa đổi, bổ sung tênvà mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5-12-2000;Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07-04-1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan thế giới; thì: mặt hàng đậu lupin, dạng khô thuộcnhóm 0713, mã số 07139000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phầntrăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết hướngdẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất việc thực hiện.