TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1313/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế GTGT hàng SXXK

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Bình Định

Trả lời công văn số 228/HQBĐ-NV ngày 16/3/2006 của Cục Hải quan Bình Định v/v xử lý phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/9/2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4450 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu trong trường hợp doanh nghiệp chưa nộp thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT, phát sinh phạt chậm nộp thuế nhưng doanh nghiệp chưa nộp thì căn cứ công văn số 4450 TCHQ/KTTT nêu trên để ra quyết định xóa nợ phạt chậm nộp thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An