BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Xử lý tài sản thi hành án dân sự của DN ngừng hoạt động.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 364/CT-HCQTTAC ngày 7/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định v/v cấp hóa đơn bán lẻ và xử lý đối với tài sản thi hành án dân sự của doanh nghiệp ngừng hoạt động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về xuất hóa đơn đối với tài sản thi hành án dân sự: Liên quan đến nội dung tương tự, Tổng cục Thuế có công văn số 1220/TCT-CS ngày 9/4/2011 v/v hóa đơn đối với tài sản đấu giá thi hành án trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị (bản photocopy đính kèm)
2. Về việc thu hồi các khoản nợ tiền phạt, tiền thuế trong trường hợp Doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh còn nợ thuế, có tài sản cầm cố, thế chấp bị kê biên thi hành án:
Thứ tự thanh toán tiền thi hành án đã được quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự năm 2008, trong đó chỉ thanh toán các khoản liên quan đến thi hành án. Số tiền còn lại được trả lại cho người phải thi hành án.
Điều 15 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có quy định về cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ nếu cơ quan thuế có đủ căn cứ chứng minh số tiền, tài sản mà tổ chức đó đang nắm giữ thuộc sở hữu của đối tượng bị cưỡng chế. Tổ chức nắm giữ số tiền, tài sản có trách nhiệm nộp tiền thuế thay cho đối tượng bị cưỡng chế.
Điều 17 Thông tư số 215/2013/TT-BTC nêu trên quy định áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp nếu người nộp thuế có hành vi bỏ trốn.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tây Sơn; Công ty TNHH thương mại Xuân Hiểu đã bỏ địa chỉ kinh doanh và có tài sản phát mãi nhưng còn nợ tiền thuế, thì khi Cục Thuế tỉnh Bình Định cấp hóa đơn lẻ đối với tài sản phát mãi, đề nghị Cục Thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ và phối hợp với cơ quan thi hành án thực hiện cưỡng chế thu hồi số tiền còn lại sau khi cơ quan thi hành án đã thanh toán tiền thi hành án theo quy định.
Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế đã được quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC nêu trên. Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định chủ động xây dựng hoặc tham mưu UBND ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan ngân hàng, kho bạc và các tổ chức tín dụng; cơ quan công an… trên địa bàn trong công tác quản lý nợ thuế.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Vụ Quản lý nợ và CCNT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?