BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/TCT-KK
V/v xác nhận nghĩa vụ thuế cho nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 443/CT-KK &KTT ngày 31/01/2013 của Cục Thuế thanh phố Đà Nẵng về việc xácnhận nghĩa vụ thuế đối với trường hợp bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu,nhà thầu phụ nước ngoài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết e, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Nhà thầuvà nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với quan thuế thì bên Việt Nam ký họp đồng với nhà thầu có trách nhiệmkhai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nướcngoài."

Điểm 5 Điều 5 Thông tư số80/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:"Trường hợp Bên Việt Nam cần quyếttoán, xác nhận số tiền thuế đã nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài, Bên ViệtNam phải cung cấp cho quan thuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ gồm bản sao không yêu cầu chứng thực hợp đồng thầu; các chứng từ, tàiliệu liên quan đến hợp đồng thầu đã ký với các nhà thầu nước ngoài để phục vụcho việc quyết toán thuế và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếucó)."

Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn:

"Khai thuế đối với trường hợpnộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loạikhai theo lần phát sinh thanh toán tiên cho nhà thầu nước ngoài và khai quyếttoán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhàthầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ khaithuế, hồ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trựctiếp của bên Việt Nam."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpbên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì được cấpmã số thuế 10 số để thực hiện khai thuế và nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầuphụ nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêutrên. Khi quyết toán theo từng hợp đồng cho nhà thầu nước ngoài, bên Việt Namphải cung cấp cho cơ quan thuế bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn tại Điểm 5 Điều 5Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên để cơ quan thuế xác nhận số thuế đã nộptheo từng hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Đà Nẵng được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC , CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu