ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/UBND-NN
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2013

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TTgngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án"Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộngđồng" giai đoạn 2013 - 2015 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Công văn số 1121/BNN-TCTL ngày 04/4/2013 về việc triển khai kếhoạch thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi rothiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2013. UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kếhoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 như sau:

1. Đào tạo giảng viên cấp huyện vềquản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tổ chức biên soạn bộ tài liệu phòngtránh và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với đặc điểm tình hình thiên tai ở địaphương và khu vực.

2. Tổ chức tuyên truyền về quản lýrủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, áp phích …

3. In Sổ tay hướng dẫn một số biệnpháp phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Tổ chức tập huấn kiến thức vềquản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng tại một số xã trọng điểm thiên tai, đểrút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn tỉnh cho các năm tiếp theo.

5. Tổ chức hướng dẫn cộng đồng tựxây dựng bản đồ rủi ro do thiên tai ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bànhuyện, thành phố.

Tổng kinh phí thực hiện là 850triệu đồng (Có dự trù kinh phí kèm theo).

Để chủ động triển khai thực hiện Đềán năm 2013, UBND tỉnh Bắc Giang kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quan tâm, xem xét hỗ trợ cho tỉnh phần kinh phí trên từnguồn vốn Trung ương.

UBND tỉnh Bắc Giang kính đề nghị vàrất mong nhận được sự giúp đỡ của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KT, KTN
+ Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

DỰTRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦIRO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" NĂM 2013

(Kèmtheo Công văn số 1313/UBND-NN ngày 30/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Nội dung thực hiện

Kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

1

Đào tạo giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tổ chức biên soạn bộ tài liệu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với đặc điểm tình hình thiên tai ở địa phương và khu vực.

300

2

Tổ chức tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng; in tờ rơi, áp phích …

100

3

In Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

50

4

Tổ chức tập huấn kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng tại một số xã trọng điểm thiên tai, để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn tỉnh cho các năm tiếp theo.

250

5

Tổ chức hướng dẫn cộng đồng tự xây dựng bản đồ rủi ro do thiên tai ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố.

150

Tổng cộng

850