BAN CHỈ ĐẠO TW VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1314/BCĐ-NO &TTBĐS
V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố

Ngày 12/12/2008 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ởvà thị trường bất động sản đã có văn bản số 2479/BCĐTW hướng dẫn các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở vàthị trường bất động sản tại địa phương, tuy nhiên đến nay mới có 27 địa phươngthành lập Ban Chỉ đạo, còn 36 địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo về chínhsách nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trungương.

Để giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về nhàở và thị trường bất động sản nói chung và trước mắt là tập trung chỉ đạo cóhiệu quả các chương trình phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân khu côngnghiệp, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và chương trình hỗ trợ ngườinghèo tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở theo các chính sách đã được Thủtướng Chính phủ ban hành, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị đồng chí Chủ tịch quantâm chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thịtrường bất động sản của địa phương theo hướng dẫn tại văn bản số 2479/BCĐTW nêutrên để sớm đưa vào hoạt động và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương (Vănphòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - 37 Lê Đại Hành, Hà Nội) để tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải -
Trưởng Ban Chỉ đạo TW (để b/c);
- Văn phòng CP (Vụ KTN);
- Lưu: VP Bộ XD, QLN, VPTT Ban Chỉ đạo TW.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân