BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô BN402
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Căn cứ kế hoạch kiểm tra các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình của Bộ Giao thông vận tải, ngày 23 tháng 9 năm 2013, Đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải đã đến địa chỉ đăng ký của Công ty TNHH BYNS (số 20, ngách 106/5, ngõ Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm thiết bị giám sát hành trình theo hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận hợp quy số 46-SXLR/ 2012/BGTVT-KHCN ngày 29 tháng 5 năm 2012 đối với sản phẩm mang nhãn hiệu BN, kiểu loại BN402 của Công ty TNHH BYNS. Tuy nhiên, tại địa điểm nêu trên đã không tồn tại văn phòng Công ty TNHH BYNS như theo đăng ký tại hồ sơ. Trên cơ sở kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31 : 2011/BGTVT số 46-SXLR/2012/BGTVT-KHCN ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm thiết bị giám sát hành trình nhãn hiệu BN, kiểu loại BN402 của Công ty TNHH BYNS.
2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình kiểu loại BN402 của Công ty TNHH BYNS và chủ động liên hệ với các doanh nghiệp cung cấp thiết bị GSHT khác có uy tín trên thị trường để lắp đặt, đảm bảo việc khai thác sử dụng và cung cấp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định.
Bộ Giao thông vận tải thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KHCN (để b/c);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ Vận tải (để ph/h);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích