BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/BXD-KTXD
V/v: Quản lý, sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 307/SXD-QLXD ngày 05/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu vềviệc quản lý sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Chi phí thẩm địnhđồ án quy hoạch được trích từ kinh phí của các đồ án quy hoạch, được xác địnhtheo tỷ lệ (%) quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của BộXây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đôthị. Chi phí này dành để chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định, trong đó cóviệc chi trả thù lao trực tiếp cho các cá nhân, cơ quan tham gia trong quátrình thẩm định. Mức chi trả thù lao căn cứ quy định về quản lý, sử dụng cácchi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnhBạc Liêu căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Lan5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh