TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Lô-gi-stic Hàng Không Biển Tòan Cầu Việt Nam.
Đ/chỉ: số 30A, đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2.
Mã số thuế: 0302421332

Trả lời văn bản số 01/2012/CV-ASW ngày 17/01/2012 của Công ty về chi phí được trừ; Cục thuế TP. cóý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tưsố 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế:

“ Văn bản giao dịch với cơ quanthuế phải được soạn thảo, ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tácvăn thư.”

- Căn cứ khoản 1 Mục IV Phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Trừ các khoản chi nêu tạiKhoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

+ Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ,

Trường hợp Công ty theo trìnhbày nhận cung cấp dịch vụ của tổ chức nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sảnxuất kinh doanh, tổ chức nước ngoài cấp chứng từ là Debit Note (nếu mẫu DebitNote có đầy đủ các chỉ tiêu tương tự như Invoice và được dịch ra tiếng Việt ghitên, mã số thuế, địa chỉ Công ty theo quy định nêu trên), Công ty đã kê khai,tính, nộp thuế nhà thầu theo Thông tư số 134/2008/TT-BTC thì chứng từ này kèmtheo Hợp đồng cung cấp dịch vụ được xem là chứng từ hợp lệ để xác định chi phíđược trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP. thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Lưu (TTHT, HC)
204-20639/2012 tttgiang

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga