BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1316/LĐTBXH-TL
V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công ty TNHH 1 thành viên

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn.
(Khu phố I, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 434/CV /TTS-SG/TCHC ngày 25/3/2003 của Công ty Thuốc Trừ sâu Sài Gòn về việc ghi tại trích yếu, căn cứ quy định của Bộ luật Lao động, Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn cụ thể như sau:

1/ Về chỉ tiêu lao động:

Căn cứ vào khối lượng, chất lượng theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh, Giám đốc công ty được quyền lập kế hoạch lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động, đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Khi lập kế hoạch lao động, công ty gửi 1 bản đăng ký với Chủ sở hữu biết tình hình sử dụng lao động của công ty.

2/ Về thang lương, bảng lương:

Về đề nghị doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, đây là vấn đề mới phát sinh, vì vậy, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội xin ghi nhận đề nghị của công ty để nghiên cứu áp dụng chung cho các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu. Trước mắt công ty vẫn cứ tiếp tục áp dụng theo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ để thực hiện chế độ bảo hiểm và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật đối với người lao động.

3/ Về quy chế phân phối tiền lương:

Sau khi xác định quỹ lương thực hiện gắn với điều kiện lợi nhuận theo quy định, công ty được toàn quyền phân phối bình quân, gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và lợi nhuận sản xuất kinh doanh, công ty có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế phân phối tiền lượng theo hướng dẫn tại công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29/12/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội. Nếu cần thiết thì công ty có thể áp dụng hệ số giữa lao động giản đơn và lao động có trình độ quản lý chuyên môn, kỹ thuật cao hơn quy định tại thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH nói trên để trả lương khuyến khích lao động chuyên môn, kỹ thuật nhưng phải trao đổi với ban chấp hành công đoàn cùng cấp và phổ biến cho người lao động biết, đồng thời đăng ký với Chủ sở hữu.

4/ Theo quy định tại điều 9 của Bộ luật Lao động thì ngoài chế độ tiền lương lao động, tiền thưởng theo quy định chung, căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty được quyền quy định các chế độ phụ cấp và các chế độ khác để bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người lao động và không trái với quy định của pháp luật. Các quy định này phải được trao đổi ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cung cấp và ghi vào thoả ước lao động tập thể và công bố cho người lao động biết.

5/ Về xác định viên chức Nhà nước:

Theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ, Chủ sở hữu phân cấp cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kí hợp đồng đối với các chức danh quản lý công ty (giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng). Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, vì vậy công ty cần trao đổi thêm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội xin trả lời để Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNGLê Duy Đồng