TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1316/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH CN Chung Lương Việt Nam
Khu SX Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương

Trả lời công văn số 1703/CV-HQ-2006 ngày 17/3/2006 của Công ty TNHH CN Chung Lương Việt Nam về việc ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề trên, ngày 15/3/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1026/TCHQ-KTTT trả lời Công ty và Cục Hải quan đã có công văn số 1026/TCHQ-KTTT trả lời Công ty và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Công ty vẫn không được áp dụng thời hạn ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập khẩu theo quy định.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra toàn bộ hồ sơ gốc của các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất hiện tại Công ty đang xin thanh khoản, nếu doanh nghiệp chỉ còn nợ số tiền thuế nhập chứng từ thanh toán thì cho phép Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu bình thường đến ngày 30/6/2006, được áp dụng thời hạn nộp thuế các lô hàng nhập khẩu theo quy định với điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Trong thời gian giải tỏa cưỡng chế, đề nghị Công ty làm việc với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để xử lý dứt điểm số tiền thuế nhập khẩu của các tờ khai trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CN Chung Lương Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT , Vụ KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An