BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/TCT-KK
V/v hoàn thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3247/CT-KK &KTT ngày 25/10/2012 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xử lýhoàn thuế đối với trường hợp nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn lần đầu, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47,Điều 57 và Điều 60 Luật Quản lý thuế:

Căn cứ Khoản 21 Điều 1 Nghịđịnh số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ và Khoản 2, Khoan 3 Điều52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thỉhành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định sồ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ;

Căn cứ Điểm 1, Điểm 2 MụcII.A Phần Hai Quy trình Hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCTngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định, hướngdẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp người nộp thuếnộp nhầm, nộp thừa lần đầu (trừ thuế thu nhập cá nhân): Cơ quan thuế thực hiệnphân loại hồ sơ, giải quyết hoàn thuế theo Điều 60 Luật Quản lý thuế và Điều 52Thông tư số 28/2011/TT-BTC Trên cơ sở phân loại hồ sơ, nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuếlần đầu thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; thời gian giải quyết hoànthuế là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Riêng trường hợp hoàn thuế nộpnhầm, nộp thừa lần đầu (trừ thuế thu nhập cá nhân), từ ngày 01/7/2007 đến ngày 01/7/2013nếu thủ tục hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnhoặc kết quả quyết toán thuế của cơ quan thuế có ghi rõ số thuế, khoản thu khácthuộc NSNN nộp thừa thì thời gian giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điều47 Luật Quản lý thuế và quy trình thủ tục giải quyết hoàn thuế theo quy địnhtại Điểm 2 Mục II.A Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Đồng thời, Tổngcục Thuế ghi nhận từ ngày 01/7/2013 Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để hướng dẫn rõhơn tại Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

- Đối với hoàn thuế thu nhậpcá nhân nộp nhầm, nộp thừa lần đầu thì thực hiện theo Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và điểm 1 mục II.A Phần hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục thuế thông báo đểCục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC - CS
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu