BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1317/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty Thiết bị và Chuyển giao Công nghệ;
- Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật;
- Công ty TNHH sản xuất thương mại QCL.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 164- 12/CV-CETTngày 31/10/2012 của Công ty Thiết bị và Chuyển giao Công nghệ đề nghị hướng dẫnvề thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mô hình, dụng cụ phục vụ chocác bài thí nghiệm vật lý, điện tử, sinh học; văn bản số 2711/QCL-CV ngày27/11/2012 của Công ty TNHH sản xuất thương mại QCD đề nghị hướng dẫn về thuếsuất thuế GTGT đối với mặt hàng mô hình y tế dùng trong giảng dạy; văn bản số 259/TRA ngày 29/11/2012 của Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật đềnghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy,nghiên cứu, thí nghiệm khoa học. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụchuyên dùng cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học:

Tại khoản 12, Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giátrị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 vàNghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồmcác loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị,dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.” thuộcđối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanhnghiệp ký hợp đồng cung cấp thiết bị, dụng cụ chuyên dùng như mô hình, dụng cụphục vụ cho các bài thí nghiệm vật lý, điện tử, sinh học hệ thống sắc ký khíghép khối phổ GC/MS phục vụ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu, thí nghiệm khoahọc của các trường học, các Viện nghiên cứu thì các thiết bị, dụng cụ chuyêndùng này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2. Hồ sơ hải quan để được áp dụng thuế suất 5% khinhập khẩu:

Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nộp, xuấttrình cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

- Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghirõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu) hoặc hợp đồng bán hàng cho cáctrường học, các viện nghiên cứu theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấphàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chínhtrong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đểđối chiếu.

- Bản xác nhận của các trường học, các viện nghiêncứu cam kết sử dụng trực tiếp thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy,nghiên cứu, thí nghiệm khoa học để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thí nghiệmkhoa học tại các trường học, các viện nghiên cứu: nộp 01 bản chính.

Bộ Tài chính trả lời để doanh nghiệp được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Đình Thi