VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1317/VPCP-QHQT
V/v Mua bổ sung 01 xe ô tô của dự án “Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn II, 2001-2006”

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Y tế
- Bộ Tài chính
- Bộ Công An
- Bộ kế hoạch và Đầu tư
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1235/BKH-KTĐN ngày07 tháng 3 năm 2003)về việc mua bổ sung 01 xe ô tô để phục vụ dự án, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế sử dụng kinh phí (40.000 USD) trong dự án “Dự phòng chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn II, 2001-2006” do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật tại Hoa Kỳ-CDC viện trợ để mua 01 xe ô tô Landcruiser TOYOTA 2 cầu 8 chỗ ngồi để phục vụ cho dự án.

2. Việc mua xe ô tô thực hiện theo quy định tại công văn số 48/CP-KTTH ngày 13/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
ĐOÀN MẠNH GIAO