BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1318/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất lô hàng thiết bị

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Tổngcông ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.

Trả lời công văn số 67/VTC ngày 23/01/2013 của Tổngcông ty Truyền thông Đa phương tiện VTC về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Đề nghị gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất 12 thángđối với lô hàng thiết bị nêu tại công văn số 67/VTC -VP ngày 23/01/2013 của Tổngcông ty Truyền thông Đa phương tiện VTC là không phù hợp với quy định.

Yêu cầu Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiệnVTC liên hệ với Chi cục Hải quan Bưu điện TP. Hà Nội thực hiện tái xuất lô hàngnêu trên và thanh khoản hồ sơ tạm nhập theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo)
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức