BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
Số: 1318/TCHQ-TXNK
V/v: Trị giá tính thuế hàng NK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hoàng An.
(Đ/c: 335 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2702/CV ngày 27/02/2012 của Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hoàng An về trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy Honda SH 150i nhập khẩu theo các tờ khai số 3017, 3018, 3019/NKD-P03 A ngày 26/02/2011 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 2502/QĐ-TCHQ ngày 21/11/2011 và công văn số 6553/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2011 trả lời doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Hoàng An được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG(5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường