BỘ Y TẾCỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13185/QLD-TTra
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hương liệu Thanh Xuân

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ Biên bản làm việc tại Công tyTNHH Thương mại và sản xuất hương liệu Thanh Xuân ngày 02/7/2015,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đìnhchỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 24 sản phẩm nêu tại danh sách đính kèmcông văn này.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Thươngmại và sản xuất hương liệu Thanh Xuân (địa chỉ: 58/6 Bùi Thế Mỹ, Phường 10,quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm rathị trường.

Lý do thu hồi: Sản phẩm được sảnxuất tại cơ sở không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹphẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

2. Công ty TNHH Thương mại và sảnxuất hương liệu Thanh Xuân phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới nhữngnơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩmtrên theo quy định về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trướcngày 10/8/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minhkiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại và sản xuấthương liệu Thanh Xuân sản xuất và lưu hành, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trênđịa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơnvị thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, Trương Quốc Cường (để b/c);
- Phòng QLMP-Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tấ
t Đạt

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨMBỊ ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI
(đính kèm theo công văn số 13185/QLD-TTra ngày 17/7/2015 của Cục Quản lýDược)

STT

Nhãn hàng

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp số tiếp nhận

Ngày tiếp nhận

01

Chamomile Spa TX

Body Massage Oil Aromatherapy 100% Pure

00261 6/14/CBMP-HCM

28/07/2014

02

Chamomile Spa TX

Face Massase Oil Aromatherapy 100% Pure

002617/14/CBMP-HCM

28/07/2014

03

Chamomile Spa TX

Fool Massage Oil Aromatherapy 100% Pure

002618/14/CBMP-HCM

28/07/2014

04

Chamomile Spa TX

Sunscreen Facial Cream- SPF50

002619/14/CBMP-HCM

28/07/2014

05

Chamomile Spa TX

Facial Night Cream

002120/14/CBMP-HCM

28/07/2014

06

Chamomile Spa TX

Facial Day Cream

002621/14/CBMP-HCM

28/07/2014

07

Chamomile Spa TX

Body Massage Cream Pure Nature Cosmetic

002622/14/CBMP-HCM

28/07/2014

08

Chamomile Spa TX

Facial Massage Cream Pure Nature Cosmetic

002623/14/CBMP-HCM

28/07/2014

09

Chamomile Spa TX

Rose Water 100% Pure Aromatherapy

002624/14/CBMP-HCM

28/07/2014

10

Chamomilc Spa TX

Moisturizing Facial Cleansing Milk

002625/14/CBMP-HCM

28/07/2014

11

Chamomile Spa TX

Anti-Ance Facial Cleansing MiIk

002626/14/CBMP-HCM

28/07/2014

12

Chamomilc spa TX Thanh Xuan Natural

Anti-Ance Cream

003624/14/CBMP-HCM

13/10/2014

13

Chamomilc Spa TX Thanh Xuan Natural

Anti-Aging Cream

003625/14/CBMP- HCM

13/10/2014

14

Chamomile Spa TX Thanh Xuan Natural

Moisturizing Body Lotion

003626/14/CBMP- HCM

13/10/2014

15

Chamomile spa TX Thanh Xuan Natural

Brightening Lotion

003627/14/CBMP -HCM

13/10/2014

16

Chamomile Spa TX Thanh Xuan Natural

Make-Up Remover Cleansing Milk

003628/14/CBMP-HCM

13/10/2014

17

Chamomile Spa TX Thanh Xuan Natural

Make-Up Remover Cleansing Oil For Oily Skin

003629/14/CBMP-HCM

13/10/2014

18

Chamomilespa TX Thanh Xuan Natural

Make-up Remover Cleansing Oil For Dry Skin

003630/14/CBMP-HCM

13/10/2014

19

Chamomile spa TX Thanh Xuan Natural

Ambience Essential Blend

003631/14/CBMP- HCM

13/10/2014

20

Chamomile Spa TX Thanh Xuan Natural

Sauna Assential Oil Blend

003632/14/CBMP-HCM

13/10/2014

21

Chamomile spa TX Thanh Xuan Natural

Anli-Acne Facial Cleansing Milk

003633/14/CBMP-HCM

13/10 2014

22

Chamomile Spa TX Thanh Xuan Natural

Moisturizing Water

003960/14/CBMP-HCM

13/10/2014

23

Chamomile Spa TX Thanh Xuan Natural

Jojoba Body Serub Cream

003961/14/CBMP-HCM

13/10/2014

24

Chamomile spa TX Thanh Xuan Natural

Jojoba Facial Serub Cream

003962/14/CBMP- HCM

13/10/2014

Tng số: 24 sản phẩm