BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13189/BCT-XNK
V/v quá cảnh gỗ có nguồn gốc từ Campuchia

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty ANGKOR PLYWOOD CO., LTD
(Địa chỉ nhận C/v: Đại diện ANGKOR PLYWOOD CO., LTD tại Việt Nam, Số 52 Đường Phó Cơ Điều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hànghóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Đơn đề nghị cho phép quá cảnh gỗ của Công tyANGKOR PLYWOOD CO., LTD, địa chỉ 116EO, Mao Tse Tong Blvd., phường Toul Tumpong1, quận Chamkarmon, Phnom Penh, Campuchia và văn bản đề nghị của Bộ trưởng BộThương mại Vương quốc Campuchia số 4126 MOC D/IE ngày 18 tháng 12 năm 2014,

Bộ Công Thương cho phép Công ty ANGKOR PLYWOOD CO.,LTD quá cảnh gỗ của Campuchia theo các quy định sau đây:

1. Hàng quá cảnh:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Bao bì và ký mã hiệu

Gỗ chế biến (Core Veneer)

m3

5.000 (năm nghìn)

Đựng trong containter

2. Cửa khẩu nhập hàng: Vĩnh Xương, Thường Phước.

3. Cửa khẩu xuất hàng: cảng TP Hồ Chí Minh.

4. Phương tiện vận chuyển: xà lan, tàu hoặc ô tô.

5. Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm2015.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh