TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/GSQL-GQ1
V/v cấp giấy chứng nhận VILAS

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Cục Giám sát quản lý về Hải quannhận được công văn số 74/GĐV ngày 12/12/2013 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tậpđoàn Vinacontrol Vinh phản ánh về việc chấp nhận kết quả phân tích mẫu VILAS.Theo trình bày của doanh nghiệp, thủ tục hải quan đang được thực hiện tại CụcHải quan tỉnh Nghệ An.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanchuyển công văn số 74/GĐV và hồ sơ liên quan để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An kiểmtra lại vụ việc doanh nghiệp phản ánh và có văn bản trả lời doanh nghiệp.Trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất gửi Tổngcục Hải quan để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Chi nhánh Cty CP Tập đoàn Vinacontrol Vinh (thay trả lời);
(Số 14 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, Nghệ An)
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải