BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1319/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu AJ của Malaysia

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo thư thông báo của ban thư ký ASEAN ngày 14/1/2009, Tổngcục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấpC/O mẫu AJ của Malaysia: bản bổ sung, 14 trang, thời điểm hiệu lực: xem chitiết trong thông báo (trường hợp thông báo không đề cập cụ thể, thời điểm hiệulực là ngày 14/1/2009).

Tổng cục thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđể thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN