VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế đối với Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại côngvăn số 1816/BTC-CST ngày 18 tháng 02 năm 2009 về việc ưu đãi thuế đối với Dự ánTổ hợp hóa dầu Long Sơn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tàichính phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH. KTN;
- Lưu: Văn thư. KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Văn Phượng