BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131 BHXH/CĐCS
T/y: Về tên công việc trong chức danh nghề “may công nghiệp”

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2002

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tạimục XII danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theoQuyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động - Thương binh& Xã hội thì nghề “may công nghiệp” được xếp vào loại 4 và làm căn cứ thực hiệncác chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của chính sách. Trong quá trình thựchiện do chưa có quy định cụ thể danh mục nghề trong dây chuyền sản xuất maycông nghiệp nên việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trong may công nghiệp khôngđược thống nhất trong toàn ngành ảnh hưởng đến quyền lợi về bảo hiểm xã hội đốivới người lao động. Sau khi trao đổi thống nhất với Tổng Công ty dệt may ViệtNam (công văn số 1619/BHXH-TCHC ngày 12/12/2001), Bảo hiểm xã hội Việt Namthông báo người lao động làm các công việc dưới đây thuộc “may công nghiệp” làlao động loại IV trong Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ nói trên:

1. Công nhân đo đếmvải;

2. Công nhân trảivải;

3. Công nhân cắtphá, cắt gọt;

4. Công nhân đánhsố;

5. Công nhân sơ chếMEX;

6. Công nhân épMEX;

7. Công nhân đồngbộ bán thành phẩm (hoặc công nhân bóc bọn và phối kiện);

8. Công nhân vậnhành máy may;

9. Công nhân so,sửa bán thành phẩm;

10. Công nhân kiểmtra chất lượng (hoặc kiểm hóa, thu hóa);

11. Công nhân bảotoàn, sửa chữa máy may;

12. Công nhân là,gấp, đóng gói;

13. Công nhânđóng hòm;

14. Công nhân vệsinh công nghiệp nơi sản xuất;

15. Công nhân đổibán thành phẩm;

16. Tổ trưởng, chuyềntrưởng (trong quá trình sản xuất khi lao động trong tổ thiếu các đồng chí tổtrưởng, chuyền trưởng là lao động bổ sung).

Căn cứ vào việc xácđịnh cụ thể như trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố áp dụng đối với từng ngườilao động trong nghề may công nghiệp để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội.

Đối với người laođộng trong nghề may công nghiệp đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội nhưng chưa ghicụ thể theo danh mục nghề nêu trên thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố lập bảnxác nhận bổ sung nghề trong sổ bảo hiểm xã hội (không cấp lại sổ bảo hiểm xãhội) để làm căn cứ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2002.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phản ảnh về Bảohiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty dệt may Việt Nam
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu VP + CĐCS (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Nguyễn Huy Ban