BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 132/BXD-HTQT
V/v: Mời tham dự hội thảo Việt-Nhật về quản lý, vận hành công trình cấp nước đô thị

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO)
- Nhà máy nước Thủ Đức
- Công ty cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân
- Công ty cổ phần cấp nước Gia Định

Trong những năm qua, thực hiện Định hướng phát triển cấpnước, thoát nước đô thị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công tácphát triển hệ thống cấp nước đô thị đã được các ngành, các cấp và các địaphương hết sức quan tâm, được Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế nhiệttình giúp đỡ. Việc cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường đô thị do vậy đã dầnđược cải thiện đáng kể, đặc biệt tại các đô thị lớn; bộ mặt đô thị đã có nhiềukhởi sắc, sạch hơn, đẹp hơn; môi trường đô thị và các dịch vụ hạ tầng từng bướcđược cải thiện, tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinhtế-xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, hạ tầngđô thị trong đó có cấp nước vẫn đứng trước nhiều thách thức, khó khăn, chưa đápứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, và quá trình đô thị hoá diễn ranhanh chóng trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm tiếp nhận và chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực cấpnước tiên tiến của Nhật Bản, Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợixã hội Nhật Bản và Hiệp hội Công trình Nước Nhật Bản đồng phối hợp tổ chức Hộithảo Việt Nhật về Quản lý, vận hành công trình cấp nước đô thị với nội dung nhưsau:

1. Giới thiệu công nghệ cấp nước của Nhật Bản:

- Chống thất thu thất thoát nước;

- Điều hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước;

- Cải thiện chất lượng nước.

2. Quan hệ hợp tác công tư (PPP) trong ngành nước.

3. Giới thiệu về hiện trạng và các vấn đề trong lĩnh vực cấpnước của Việt Nam.

Hội thảo sẽ được tổ chức từ 08h00-12h30, thứ Tư, ngày18/11/2009 tại Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Bộ Xây dựng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dựHội thảo trên.

Chi phí vé máy bay, tiền ăn ở do cơ quan cử người tự chi trảtheo quy định hiện hành.

Đề nghị quí Cơ quan khẳng định sự tham gia của đơn vị mìnhtrước ngày 14/11/2009 cho anh Nguyễn Thanh Tùng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xâydựng, Tel/Fax: 04 39760497; Email: [email protected]

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Lưu VP, HTQT.

TL.BỘ TRƯỞNG
K.T VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Khánh Toàn