BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 132/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng bột cacbonnat canxi siêu mịn

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về phân loại mặt hàng đá cacbonnat canxi tự nhiên và bột sảnxuất từ đá cacbonnat canxi, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hànhkèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hànghóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế ưu đãi, Biểu thuếxuất khẩu; tham khảo chú giải chi tiết HS 2007 thì đá cacbonnat canxi tự nhiên,màu trắng được phân loại như sau:

a. Đá cacbonnat canxi tự nhiên có trọng lượng riêng từ 2,5trở lên, loại sử dụng làm đá ốp lát, tạc tượng hoặc xây dựng thì được phân loạivào nhóm 2515. Bột cacbonnat canxi siêu mịn được sản xuất từ loại đá này bằngphương pháp nghiền và lọc phân loại theo kích thước yêu cầu, phân loại vào nhóm2517, mã số 2517.49.00.00, thuế suất thuế xuất khẩu là 12% theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/04/2008.

b. Đá cacbonnat canxi tự nhiên loại không sử dụng được chomục đích tạc tượng hoặc xây dựng thì được phân loại vào nhóm 2530. Bộtcacbonnat canxi siêu mịn được sản xuất từ loại đá này bằng phương pháp nghiềnvà lọc phân loại theo yêu cầu được phân loại vào nhóm 2530 và không nằm trongnhóm các mặt hàng áp dụng thuế xuất khẩu theo quy định hiện hành tại Biểu thuếxuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn