TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 132/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Hùng.
(Số 437 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2011CV ngày 25/11/2011 của Công tyTNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Hùng về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóaXNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 09/02/2012tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 10h23 phút ngày 09/02/2012, Côngty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Hùng, MST: 0103490229 không còn nợ thuế vàcác khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày(kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuếxuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Công tycòn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phảnánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báocáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty;Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổngcục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vịmình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công ty đến đăng kýlàm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Công typhải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩutrước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bảnnày với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và cáckhoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này vàchịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHHDịch vụ và Thương mại Tuấn Hùng và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn:
Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Hùng - Số 14-16 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng