BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/BCT-XNK
V/v xuất trả hàng hóa trong thời hạn bảo hành

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH phân phối Brightstar Việt Nam
(Lầu 3, Tòa nhà Hà Vinh, 55-57 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn 2013002/BSVN-HĐngày 24 tháng 01 năm 2013 của Công ty TNHH phân phối Brightstar Việt Nam vềviệc xuất trả hàng đã nhập cho mục đích bảo hành, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

- Hoạt động bảo hành sản phẩm làmột thông lệ quốc tế và đã được quy định tại Luật Thương mại (năm 2005), Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt độngđại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Tại Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định thủ tục đối vớitrường hợp xuất trả sản phẩm nhập khẩu cho bên bán hàng trong thời hạn bảo hànhtheo hợp đồng mua bán.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị Côngty làm việc với cơ quan Hải quan để được giải quyết thủ tục xuất trả hàng hóabị lỗi, không sửa chữa được cho bên bán phù hợp với thời hạn bảo hành hàng hóađã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa Công ty và Brightstar LogisticsPte Ltd, Singapore./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh