BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/BXD-KTXD
V/v tính phụ cấp phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao thông vận tảitỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1692/SGTVT-KH ngày05/6/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh về tính phụ cấp phụ cấp khôngổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp vớipháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanhtoán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc Chủ đầu tư đã phê duyệt Hồ sơ dự toánbước thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu xây lắptrong đơn giá xây dựng công trình được tính phụ cấp không ổn định sản xuất làphù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiệntheo nội dung trong hợp đồng (không trái Hồ sơ mời thầu, phù hợp với quyđịnh của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình) đã được các bên ký kết và quyđịnh của Nhà nước có liên quan.

3. Kể từ ngày 15/5/2015 khi Thông tư số 01/2015/TT-BXDngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chiphí đầu tư xây dựng có hiệu lực áp dụng thì đơn giá xây dựng công trình sẽkhông tính bổ sung thêm phụ cấp khác (do đơn giá nhân công đã tính đủ các yếutố đảm nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trườnglao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng doChính phủ quy định).

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh căn cứ ý kiếntrên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh