TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/CT-TTHT
V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Giày An Lạc
Đ/chỉ: 3-5 Đường Tên Lửa, P. An Lạc A, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0301447803

Trả lời văn thư số 51/CV-TV ngày 11/02/2012 của Công ty vềhoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.3b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT thì điều kiện khấu trừthuếGTGT đầu vào:

“...

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trịhàng hoá, dịch vụ mua trên hai mươi triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợpđồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán quangân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, tả góp để kê khai, khấu trui72thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phầnghi chú trên bảng kê hoá đơn, chúng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợpchưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theohợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầuvào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toánqua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phảikê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giátrị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng thuê đất đểxây dựng nhà máy, nếu trong hợp đồng có quy định rõ việc thanh toán tiền thuêđất sẽ đựơc chậm trả theo thời hạn quy định cụ thể (thanh toán một lần hoặcthanh toán theo nhiều đợt) thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vàohoặc được hoàn thuế GTGT (nếu thuộc các trường hợp hoàn thuế GTGT). Đến thờihạn thanh toán tiền thuê đất trong hợp đồng mà không có chứng từ thanh toán quangân hàng, Công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khaikhấu trừ đối với tiền thuê đất này.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
269-26804/12 KL

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga